กรรชัย ตัดพ้อหนัก เหนื่อยที่ทำให้ทุกคน ถูกใจไม่ได้

จากที่มี ก ร ะ แ ส ทั้งด้าน บ ว ก ด้าน ล บ ล่าสุด พิ ธี ก ร คนเก่งอย่างคุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้ออกมา สั ม ภ า ษ ณ์ ต่อสื่อ

ในงานแถลงข่าว ของ True Branding เกี่ยวกับหลายเรื่อง หลาย ก ร ะ แ ส ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่วงนี้ ว่าตน ย อ ม รั บ ว่าตน เ ห นื่ อ ย

แต่เป็น เ ห นื่ อ ย จากการที่ต้องตื่นแต่เช้า ทำ ง า น ถึงเที่ยงคืนตี1 ไม่ได้ เ ห นื่ อ ย หรือ ท้ อ จาก ก ร ะ แ ส หรือ คำ ติ ต่างๆ

ตนพร้อม รั บ ฟั ง และ ป รั บ ป รุ ง แต่จะให้ทำให้ ถู ก ใ จ คนทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบ แต่ตนก็จะ ทำ ห น้ า ที่ ของตนเองให้ดีที่สุด

ไม่ เ ค ย คิ ด อยากเลิกทำ อยากทำไป เ รื่ อ ย ๆ แต่ร่างกาย เ ห นื่ อ ย อาจจะไม่ใช่วันนี้ แต่วันข้างหน้าก็ อ า จ จะเกิดขึ้นได้

ทุกวันนี้ก็ พ ย า ย า ม บ า ล า น ซ์ ชีวิต เพราะตัวเองก็มี โ ร ค ป ร ะ จำ ตัว ต้องพบ ห ม อ ส่วนการ แ ข่ ง เ ว ล า นั้น ตนเองมี ห น้ า ที่ ทำงานหา เ งิ น

มายูมีหน้าที่ เ รี ย น ส่วนแม่เขาก็ ดู แ ล ลูก ทุกคนต้อง จั ด ก า ร หน้าที่ของตนเอง ที่เป็น ก ร ะ แ ส ขึ้นมาบางข้อความที่โพสต์ลง โ ซ เ ชี ย ล ตนนั้น

แค่เพียง ช อ บ ในข้อความนั้นๆไม่ได้มีการ ก ล่ า ว ถึ ง ใครอย่างที่เป็น ข่ า ว อย่างไรก็ตาม ทุกๆก ร ะ แ ส ลบก็ยังมีคนให้ กำ ลั ง ใ จ

ซึ่งคุณหนุ่มก็เอ่ย ข อ บ คุ ณ มาก อยากเป็น ที่ รั ก ของทุกคน แต่คนเราไม่ ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ได้ เราทำ ผิ ด อ ะ ไ ร ก็ ข อ โ ท ษ ไม่ใช่ เ ถี ย ง ต้อง แ ก้ ไ ข

ทุกวันนี้มาอยู่ จุ ด นี้ได้ จุดที่ตัวเองไม่ ค า ด ฝั น เลยจริงๆ มี ผ ล ง า น มากมาย ทั้งอ่าน ข่ า ว โ ห น ก ร ะ แ ส ข่ า ว ใ ส่ไข่ ให้แฟนๆได้ ติ ด ต า ม กันอย่างเต็ม อิ่ ม เลยทีเดียว

โพสต์บทความ

กรรชัย

หนุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *