กรรชัย ลั่นเหนื่อย แต่ไม่ท้อ ขอโทษที่ไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบ

สำหรับ พิ ธี ก ร มากความ ส า ม า ร ถ อย่าง หนุ่ม กรรชัย ได้มา เ ปิ ด ใ จ พู ด คุ ย ถึงเรื่องงานของเจ้าตัว ที่ ต อ น นี้ เหมือนเป็นดาบสองสองคม

มีทั้งคนและไม่ชอบ โดยด้านกรรชัยเผยว่า ตนนั้นไม่ ส า ม า ร ถ ที่จะ โ ท ษ ใครได้ พอเมื่อเราเดินมาถึง ต ร ง จุดนี้ เป็นจุดไม่ได้คิด เ ห มื อ น กันว่า

จะได้ มา ยื น ต ร ง นี้ มันก็มีหลายคนที่ ห วั ง ในตัวของตน และอยากให้ทำ ต า ม แ บ บ เขา ตนก็อยากทำให้กับทุกคน แต่ด้วยความ เ ป็ น จ ริ ง

มันไม่ ส า ม า ร ถ ทำ แ บ บ นั้ น ได้ เนื่องจาก ปั จ จุ บั น มันมีสองมุม มีทั้งซ้ายและขวา แล้วตนตรงอยู่ตรงกลาง ซึ่งมันก็ แ น่ น อ น

ที่บางทีคนก็อยากให้ไปทาง ข ว า หรือทาง ซ้ า ย มากกว่า แต่พอเมื่อตนอยู่ตรง ก ล า ง แล้ว ก็ต้องถูกมองว่า ตนนั้น เ อี ย ง ไปทางนั้นทางนี้

จึง ก ล า ย เป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่มี แ ร ง ส ะ ท้ อ น ก ลั บ แล้วตนมักเป็นคนที่มอง มุ ม บ ว ก ตลอด ก็เข้าใจทุกคน ตนทำไม่ได้ก็ไม่ ผิ ด

เพราะไม่มีใครที่จะ รั ก เราทั้งหมด แบบมี 100 คน รักเรา 5 คน เ ก ลี ย ด 5 คน ก็ พ อ ใ จ แล้ว แต่ถ้ามี 100 คนแล้วก็เราทั้ง 100 คนเลย

ก็คง รั บ ไ ม่ ไ ด้ ตนก็ พ ย า ย า ม สุ ด ความ ส า ม า ร ถแล้ว ก็ต้อง ข อ โ ท ษ ด้วย ถ้าทำอันให้ไม่ ถู ก ใ จ ส่วนเรื่องท้อนั้น ตนไม่ได้ท้อ แต่แค่ เ ห นื่ อ ย กายเท่านั้น

บางทีกว่าจะนอนก็ตี 1 แล้ว พอตี 5 ก็ต้องลุกขึ้นมาเตรียม ข่ า วอีก แล้วพอเรา พ ย า ย า ม ที่จะตามความ ห วั ง ทุกคน พอมันทำไม่ได้ ก็มีบ้างที่ เ ห นื่ อ ย

เมื่อเจอ ด ร า ม่ า ต่างๆ ก็ไม่ได้ รู้ สึ ก ว่า สู ญ เ สี ย ความเป็น ตั ว เ อ ง นะ แค่ใช้เป็น ก ร ะ จ ก เพื่อ แ ก้ ไ ข ต่อไป ให้ครั้งหน้าไม่เกิดขึ้น แ บ บ นี้ อีก

แล้วเรื่องโพสต์ของตนนั้น ก็แค่จะ สื่ อ ว่า สังคม ต อ น นี้ มันมีเรื่อง แ ป ล ก เกิดขึ้นเยอะ และเป็น บ ทค ว า ม ที่ตนนั้นชอบอยู่แล้ว ซึ่งตนไม่ได้ พ า ด พิ ง หรือจะว่าใคร

ส่วนเรื่องที่มีคนส่ง กำ ลั ง ใ จ กับตนนั้น ก็ต้องขอบคุณจริงๆ เพราะ เ ชื่ อ ว่าทุกคนก็อยากจะเป็น ที่ รั ก  แต่ก็ เ ลื อ ก ไม่ได้ มีคนรัก ก็ ย่ อ ม มีคนไม่รักเช่นกัน

แต่ละคนก็มี มุ ม ม อ ง ของตัวเอง ถ้า เ กิ ด เรา ผิ ด ก็ ข อ โ ท ษ และ แ ก้ ไ ข ตัวเอง เขาก็ให้ อ ภั ยแล้ว ดีกว่าไม่รู้ว่า ผิ ด อ ะ ไ ร แล้วไป เ ถี ย ง ข้างคูๆ ก็คงไม่มีใครอยากให้ โ อ ก า ส

โพสต์หนุ่ม

หนุ่ม

กรรชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *