ป้อง ณวัฒน์ ฟาดแรง สื่อถึงใครกันแน่

สำหรับ พ  ร ะ  เ อ ก รุ่ น ใ ห ญ่ชื่อดัง อย่าง ป้อง ณวัตร อยู่ๆก็ออกมาเผย ข้ อ ค ว า ม

ผ่าน ท วิ ต เ ต อ ร์ ส่วนตัวอย่าง เ ดื อ ด ทำเอา ห ล า ย คนต่าง ส น ใ จ และ จั บ ต า กันยกใหญ่

ว่าเกิด อ ะ ไ ร ขึ้นกับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มกันแน่ โดยด้านหนุ่มป้อง ได้ระบุโพสต์ว่า จะเป็น ค น ดี หรือทำ ค ว า ม ดีนั้น

ต้องให้คนอื่นชม หรือ เ ป ล่ า ไม่ใช่มา ช ม ตัวเอง หรือ ป ร ะ ก า ศ ว่าตัวเองเป็นคนดี แ บ บ นี้

งานนี้เหล่ายรรดา ช า ว เ น็ ต และ แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้าไปแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กับโพสต์ดังกล่าว

ของหนุ่มป้อง กันอย่าง ล้ ม ห ล า ม ทั้งว่า ไม่มีใครชม เลยต้องชมตัวเอง รวมไปถึงว่า ส า ม า ร ถ ทำดีได้

แต่จะเป็น ค น ดี หรือไม่ เรา พู ด ไม่ได้ และก็ยังบางคนที่เห็นต่างว่า ถ้าทำดีแล้วไม่ได้ เ ดื อ ด ร้ อ น ใคร

ทำไมถึงจะชมตัวเองไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คงต้องรอให้เจ้าตัวออก พู ดชั ด ๆอีกครั้ง ว่า ที่โพสต์นั้นกำลัง สื่ อ ถึงใครกันแน่

ทวิตเตอร์

คอมเม้นต์

หนุ่มป้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *