พิมรี่พาย โต้ สาวติดเตียง ปมอมเงิน พร้อมงัดหลักฐานโชว์

จาก ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น ร ะ อุ ที่ทำให้เกิด ด ร า ม่ า ขึ้นกับแม่ค้า ฝี ปาก ก ล้ าอย่าง พิมรี่พาย อีกครั้ง ด้วยจาก ก ร ณี ที่เจ้าตัว ได้เข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย ติดเตียง คุณส้ม

ที่เกิดจากการ ทำ ง า น หนัก และ พั ก ผ่ อ น ไม่เพียงพอ โดยทางด้านพิมรี่พายเข้าให้ความ ช่ ว ย เ ห ลื อ ทั้งพาไปหา ห ม อ ก า ย ภ า พ

และ เก็บทำความ ส ะ อ า ด ห้องใหม่ เพื่อที่จะมีพื้นที่ใช้ในการ รั ก ษ า ก า ย ภ า พ บำ บั ด ซึ่งได้เช่า ห้ อ ง เพิ่ม ไว้ใช้ เ ก็ บ ข อ ง 3 เดือน

จนต่อมาได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ว่า ทีมงานพิมรี่พายนำ ข อ ง ไป ทิ้ ง ไม่ยอมส่ง ก ลั บ คืน อ้างว่าจะ ช ด ใ ช้ แต่ก็เงียบไป

ล่าสุด ด้านพิมรี่พาย ได้มา ชี้ แ จ ง เรื่องนี้ว่า ด้านคุณส้ม ต้ อ ง ก า ร ให้ตนชดใช้ค่าของทั้งหมดเป็น เ งิ น 3.2 หมื่นบาท ก็อยากจะบอกก่อน ของที่อยู่ในห้องนั้น เอาไปก็ทำ อ ะ ไ ร ไม่ได้

แต่ตนยินดีที่จะ โ อ น เ งิ น ให้ และทางด้านคุณส้มก็มักโพสต์เฟสของตัวเอง เพื่อขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ และขอรับ บ ริ จ า ค เ งิ นค่าต่างๆ

ที่ว่าอยากจะ ก ลั บ มาเดินได้ นั้นคือสิ่งที่ไม่เข้าใจ และอ้างว่า ตั้งแต่ตนเข้ามานั้น ทำให้ เ งิ น บ ริ จ า คข องส้มน้อยลง และได้กล่าวหาว่าตนไป เ ปิ ด รั บ บริ จ า ค

แต่ไม่ยอมเอา เ งิ น ที่ได้มาให้กับคุณส้ม ทำเอาตน รู้ สึ ก ช็ อ ก มาก เพราะตนไม่เคย เ ปิ ด รับ บ ริ จ า ค ใดๆ ทั้งนี้ด้านพิมรี่พาย ได้นำ เ อ ก ส า ร

การ รั ก ษ า ของคุณส้ม ที่ ห ม อ เขียนระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 25/12/64 คือการ รั ก ษ า ครั้งสุดท้ายของ ค อ ร์ ส ที่ว่า คุณส้มมี อ า ก า ร ดีขึ้น

จน เ กื อ บ จะปกติ สามารถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตัวเองได้ เ ป ลี่ ย น ที่ น อ น มานั่ง นั่งมายืนได้ แล้วยังพบว่าคุณส้ม ป ฏิ เ ส ธ การ รั ก ษ า ตั้งแต่ครั้งที่ 4

โดยอ้างว่าไม่ ส บ า ย ไม่มี แ ร งทำ กา ย ภ า พ จน ห ม อ ได้ แ จ้ ง กับตนว่า คุณส้มไม่ ต้ อ ง ก า ร รั ก ษ า แล้ว อย่างไรก็ตามที่ตนและทีมงานเข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ นั้น

ได้ออกค่า ใ ช้ จ่ า ย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าห้อง หมอ ทำความ ส ะ อ า ด เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงค่ารถ พ ย า บ า ล เป็น เ งิ น จำนวน 1.2 แสนบาท

พิมรี่พาย

คุณส้ม

แ ช ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *