พิมรี่พาย เผยหลักฐานชัด โต้อมเงิน ส้ม

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ทางด้าน พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้เข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณส้ม ที่เป็นแม่ค้าและต้อง เ ลี้ ย ง ลูกถึง 3 คน มี อ า ก า ร ป่ ว ย โรค ก ล้ า ม เ นื้ อ ส ล า ย

ทำให้ขาไม่แรง เกิดจากการทำงานหนัก ไม่ได้ พั ก ผ่ อ น เพียงพอ จากนั้นทางทีมงานพิมรี่พาย จึงเข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ ช่วย เ ก็ บ ข อ ง และ ข ย ะ ที่อยู่เต็มห้อง แล้วยังพาไปหา ห ม อ เพื่อทำ ก า ย ภ า พ

โดยค่า ใ ช้ จ่ า ย ทั้งหมด พิมรี่พายเป็นคน รั บ ผิ ด ช อ บ พอ เ ว ล า ผ่านไป 1 ปี ได้มีเพจ เ ฟ ซ บุ๊ ค ดัง ได้ออกมาเผย เ รื่อ ง ร า ว ของคุณส้ม ที่มี ปั ญ ห า ว่า ทางทีมงานพิมรี่พายได้นำ สิ่ ง ข อ ง ที่อยู่ในห้องไป ทิ้ ง

และไม่ส่ง ก ลั บ คืน แล้วด้านพิมรี่พายอ้างว่าจะ ช ด ใ ช้ ค่า เ สี ย ห า ย ให้ แต่ก็ ก ลั บ เ งี ย บ หาย จนกระทั้งล่าสุด พิมรี่พาย ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางเพจขอตนเอง ว่า

วันนั้นที่พาคุณส้มไปหา ตนก็รู้ว่าที่ ห ม อ ไม่ออก บั ต ร ผู้ พิ ก า ร ให้ เนื่องจาก อ า ก า ร ของคุณส้มมี โ อ ก า ส ที่จะหาย หรือดีขึ้นตามลำดับ โดย รั ก ษ า อย่างต่อเนื่อง 16 ครั้ง

แล้วความ ส า ร ะ แ น ของตัวพิมรี่พาย ดันทำให้ เ กิ ด เ รื่ อ งขึ้น เพราะตนได้ให้ทีมงานเข้าไปช่วย เ ก็ บ ข อ ง ที่อยู่ในห้อง ทิ้ ง แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่คุณแม่ของส้ม ไม่ยอมให้ ทิ้ ง

ตนจึง ตั ด สิ น ใ จ เช่าห้องเพิ่ม ไว้เก็บของ ด้วยความที่อยากให้ห้องที่คุณส้มอยู่ไว้ใช้เป็นห้อง ก า ย ภ า พ บำ บั ด เช่าให้ 3 เ ดื อ น ตั้งแต่ พฤศจิกายน 64 ถึง มกราคม 65

ส่วนค่าใช้ จ่า ย ที่ตนออกไปทั้งค่า ห ม อ ทำความ ส ะ อ า ด เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ รถ พ ย า บ า ล รวมแล้ว เป็น เ งิ น ประมาณ 1.2 แสน หลังจากนั้นเดือนมกราคม 65

ด้านคุณส้มได้ ติ ด ต่ อ มาว่า ยังเดินไม่ได้ อยากจะขอให้ช่วยเช่าห้องเพิ่มอีก 3 เดือน รวมเป็น 6 เดือน เมื่อถามว่าทำไมยัง เ ดิ น ไม่ได้ ตนก็พบว่าบันทึกการ รั ก ษ า ครั้งสุดท้าย 25/12/64 ระบุว่า

ต อ น นี้ อ า ก า ร ดีขึ้นตามลำดับ สามารถ เ ป ลี่ ย น จากนอนเป็นนั่ง นั่งเป็นยืนได้แล้ว และจากตาราง รั ก ษ า ก็พบว่า ก า ย ภ า พ ครั้งที่4 คุณส้มอ้างว่า ป่ ว ย ไม่มีแรงที่จะทำ ก า ย ภ า พ

และหมอก็ แ จ้ ง ว่า ผู้ ป่ ว ยไม่ ต้ อ ง ก า ร รั ก ษ า แล้ว แล้วที่อ้างว่าทางทีมงานได้ทำ ค ว า ม ส ะ อ า ด และนำของไปทิ้งหมด นั่นไม่ใช่ ค ว า ม จ ริ ง แต่อย่างใด

และด้านคุณส้ม ต้ อ ง ก า ร ให้ตน ช ด ใ ช้ เป็น เ งิ น 3.2 ห มื่ น บาท แต่ขอบอกว่า ของที่อยู่ในห้องก่อนหน้านี้ ไม่ ส า ม า ร ถ เอาไปทำ อ ะ ไ ร ได้ แต่เมื่อขอมา ตนก็จะ จั ด ก า ร โ อ น เ งิ น ให้

ซึ่งยังมีอีกเรื่องที่ตนไม่เข้าใจ คือ เ ฟ ซ บุ๊ ค คุณส้มมักจะโพสต์ขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ ที่อยากจะ ก ลั บ มาเดินได้ และอยากได้ เ งิ น ต่างๆอีก

ทั้งนี้ ยังมา ก ล่ า ว ห า ว่าพิมรี่พายเปิดรับ บ ริ จ า ค และไม่นำ เ งิ น ไปให้เขา พร้อมทั้งว่า ตั้งแต่ตนเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ ทำให้ เ งิ น บ ริ จ า ค ลดลงอีก

จึงทำให้พิมรี่พาย ถึงกับอึ้งหนัก และออกมายืนยันว่า ตนไม่เคย เ ปิ ด รั บ บ ริ จ า ค ใดๆ แล้วจากนี้ไปขอ ช่ ว ย เ ห ลื อ คนที่ ต้ อ ง ก า ร จริงๆ

ช่ ว ย เ ห ลื อ

พิมรี่พาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *