ดาราดัง ฉลามเอส แข่งซีเกมส์ แฟนๆเวียดนามแห่เชียร์

สำหรับการ แ ข่ ง ว่ า ย น้ำ ประเภท ผ ลั ด ฟ รี ส ไ ต ล์ 4 คูณ 100 เมตร ชาย ผู้ที่ ค ว้ า เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง

ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 14/5/65 ที่ผ่านมานั้น คือ ฉลามเอส ศุภ สง่าวรวงค์ ที่มี ดี ก รี ความ ห ล่ อ

ทำเอาบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ชาวเวียดนาม ต่างพากันมา เ ชี ย ร์ ติ ด ขอบ ส ร ะ กันทีเดียว

และก็ยัง ป ริ้ น รู ป มาขอ ล า ย เ ซ น ต์ อีกด้วย ทั้งนี้ ก็มีบางส่วนที่ไป ดั ก รอ เพื่อขอ ถ่ า ย รู ป

ตั้งแต่วันที่ ฉลามเอส บิ น มาถึงที่เมือง ฮ า น อ ย เมื่อวันที่ 12/5/65 โดยได้มีการ เ ปิ ด เ ผ ย ว่า ส า เ ห ตุ

ที่ทำให้หนุ่มฉลามเอส นั้นเป็นที่สาวๆ ส น ใ จ และ ชื่ น ช อ บ อย่างมาก ก็มาจากที่เจ้าตัวนั้น เป็นหนึ่งใน

นั ก แ ส ด ง ซี รี ย์ ว า ย ที่ โ ด่ ง ดั ง ข้าม ป ร ะ เ ท ศ อย่างเรื่อง บั ง เ อิ ญ รั ก 2 ใน เ รื่ อ ง เจ้าตัวชื่อ ก้อนหิน

ด้วย ก ร ะ แ ส ดั ง ก ล่ า ว ที่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าตัว ก ล า ย เป็น ข วั ญ ใ จ อั น ดั บ หนึ่งของสนาม

อ ค ว า ติ ก สปอร์ต พาเลซ เ น ชั น แ น ล ส ป อ ร์ ต แคมเพล็กซ์ อย่างไม่ต้อง ส ง สั ย กันเลย

ถ่ายรูปกับแฟนๆ

แจกลาย เ ซ น ต์

ฉลามเอส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *