ไทด์ เจอแตงโมสภาพผิดปกติ ใบหน้าบวมช้ำ

หลัง จ า ก ที่ทุกคนได้ ติ ด ต า ม ค ดี ของ ด า ร า ส า ว “แตงโม นิดา” เ ผ ย ป ม ใหม่ ต อ น “ไทด์” เ จ อ ศ พ “แตงโม”

“อั๋ น ภู ว น า ท” โ พ ส ต์ ค ลิ ป ที่ตนเองเป็น พิ ธี ก ร สั ม ภ า ษ ณ์ ” ไทด์ เอกพันธ์” พูดถึง ส ภ า พ ศ พ แตงโม

ไทด์บอกว่า ฟั น หั ก และใบหน้าซ้ายขวา บ ว ม ช้ำ ในตอนที่ เ จ อ เขาให้ พ ลิ ก หน้าน้อง ถ่ า ย รู ป ตาซ้าย ถ ล น อ อ ก มา

ตาข้างขวา ปิ ด ช้ำ เ ลื อ ด ช้ำ ห น อ ง ถ้าไม่ โ ด น ของ แ ข็ ง ก ร ะ แ ท ก ตา 2 ข้างต้อง เ ท่ า ๆ กัน หรือไม่ ต่ า ง กัน ม า ก

แล้ว ฟั น ก็ หั ก ฟั น ห ล อ ด้วย ที่ไม่ได้พูดเพราะ ก ร ะ บ ว น การทาง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ถ้า ผ่ า น่าจะรู้ว่า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น

แต่ถึงวันนี้แล้วยัง ไ ม่ มีใครพูด อ ะ ไ ร ต ร ง นี้ ก็ เ ล ย อ อ ก มาพูด พญ.คุ ณ ห ญิ ง พร ทิ พ ย์ เ ผ ย ว่า ถ้า ข า โ ด น ใบพัด

แ ผ ล จะต้อง รุ่ ง ริ่ ง เพราะถ้า โ ด น ใบพัดเป็นไปได้ ย า ก ที่เจอแค่ แ ผ ล เ ดี ย ว แต่ คุ ณ ไทด์บอก แ ผ ล ลึ ก เห็น ก ร ะ ดู ก

ส่ ว น บ า ด แ ผ ล บ น ใบหน้า นิ ติ เ ว ช ค ว ร จะ อ อ ก มา ต อ บ ได้แล้ว ไม่ใช่ให้ สั ง ค ม ต้อง ส ง สั ย

ซึ่ ง ถ า ม ว่า ถ้าคนทั่วไป ป ก ติ ต ก น้ำ ตาซ้ายขวา ก็จะ บ ว ม เ ท่ า ๆ กัน แต่ก็ อ า จ จะ โ ด น อ ะ ไ ร ในน้ำก็ได้

ภาพของ ไทด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *