อัจฉริยะ เผย ได้มือดีคุ้มกันแล้วคดีแตงโม

นายอัจ ฉ ริ ยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้ แ ถ ล ง ข่าวเปิด ห ลั ก ฐ า น ทวงคืนความ ยุ ติ ธ ร ร ม

ให้ “แตงโม” ถึงขบวนการสร้างพ ย า น ห ลั ก ฐ า น เ ท็ จ ไปเมื่อวันที่ 9 พ.ค.65

โดยเผยว่า GPS เรืออาจ เ สี ย หรือมีการแก้ไขไม่ ค ว ร เชื่อ ห ลั ก ฐานของตำรวจ

“กระติก” อ้ า ง ว่ามีการวนเรือไปหา “แตงโม” ภายใ นเวลา 30 วินาที ไม่เป็นความ จ ริ ง

ส่วนเรื่องที่ ตำ ร ว จ อ้ า ง ว่ามี ค ลิ ป คนนั่งท้ายเรือในนาทีที่แตงโมพลัด ต ก เรือก็ไม่น่าและ

ยังได้เปิด ค ลิ ป หมอ เ อ า ร่ า ง แตงโมมาจำ ล อ ง ไม่ขอ อ นุ ญ า ติ แม่ ซึ่งผิดหลัก จ ริ ย ะ ธรรม

และก่อนหน้านี้ ส.ส.เต้ ได้ เ ตื อ น อั จ ฉ ริ ยะแล้วว่าให้ ร ะ วั ง ตัวเพราะมีคน จ้ อ ง จะ เ อ า ชีวิต

หลังจากนั้นไม่กี่วัน ส.ส.เต้ เ ค ลื่ อ น ไหวว่า “พี่อัจ จะเดินทางไปไหน ขอให้ ย ก เ ลิ ก ก่อน”

ทำให้ทุกคนเป็น ห่ ว ง และตอบกลับ ส.ส.เต้ ว่า “ข อ บ คุณ ส.ส.เต้ ที่เป็น ห่ ว ง ครับ ทาง ช ม ร ม

ได้มือดีจาก พ ร ะ นครมาช่วยหลายคน ลองดูกัน สั ก ตั้ ง งานนี้ เ ลื อ ด นอง ท้ อ ง ช้างแน่นอน

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *