นักข่าวสาว โดนไล่ออกแล้ว

กลายเป็นประ เ ด็ น ใหญ่ สำหรับ นัก ข่ า ว ส า ว วาสนา ศรีผ่อง ของช่อง

เ วิ ร์ ค พอยท์ ร่วมกับหมอปลาและนัก ข่ า ว สำ นั ก อื่น บุ ก ไปที่สำนักสงฆ์

ด ง สว่าง ธ ร ร ม ของหลวงปู่แสงได้ทำผิด จ ริ ย ธ ร ร ม และ จ ร ร ย า บรรณ

ในวิชา ชี พ สื่ อ ม ว ล ชน ในการทำ ข่ า ว ของหลวงปู่แสง ทั้งมี กิ ริ ย า ที่ไม่

เ ห ม า ะ สม ไม่แสดงความเป็นกลางในการทำ ห น้ า ที่ของตนเอง และ ร่ ว ม

ตั ด สิ น ใจกับ สื่ อ สำนักอื่นและ แ ห ล่ ง ข่าวในการสร้าง ห ลั ก ฐาน โดยไม่ ข อ

อ นุ ญ า ต ผู้บัง คั บ บั ญ ชาหรือรายงานต้น สั ง กั ด กอง บ ร รณา ธิ ก า ร จึงมี ม ติ

ให้นางสาววาสนา ศรีผ่อง พ้ น สภาพการเป็นผู้ สื่ อ ข่าวเวิร์คพอยท์เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *