ลูกศิษย์ เปิดคำพูดหลวงปู่ ก่อนโดนตรวจสอบ

จากเรื่องของ ห ล ว ง ปู่แสง ล่าสุด มีลูก ศิ ษ ย์ ได้โพสต์การ แ ส ด ง ออกของกลุ่มหมอปลา ที่ เ กิ ด ขึ้น จ น กลายเป็นที่

วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ นั้น ว่า “จาก พ ฤ ติ ก ร ร ม กิริยา ว า จ า การแสดงออกที่ ก้ า ว ร้ า ว ไม่ เ ห ม า ะ สมอย่าง ยิ่ ง ผล ก ร ร ม

ที่พวกคุณทั้งหลายได้ทำไว้ ก ร ร ม ได้เริ่มทำงานอย่าง ร ว ด เร็วการทำงานของพวกคุณ ไ ร้ จ ร ร ย า บ ร ร ณ เป็นอย่าง ยิ่ ง

เรื่องของ ส ง ฆ์ ท่านมี วิ ธี ขั้นตอนสอบกันเองไม่จำเป็นต้อง ขึ้ น ศ า ล พ ร ะ สาย ป ฏิ บั ติ ท่านรู้ ภู มิ จิ ต ภูมิ ธ ร ร ม สอบ จิ ต กันได้

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ การ ย ก กันไป บุ ก วัด ไ ล ฟ์ ส ด ใช้คำพูด จ า บ จ้ ว ง ยืน ชี้ ห น้ า ด่ า พระ พูดจา ห ย า บ ค า ย หวัง เ อ า ย อ ด ไ ล ก์

เอ า ก ร ะ แ ส น ร ก เรียบร้อยแล้ว ค รั บ ท่าน หลวงปู่แสง ท่ า น เป็นพระสาย ป ฏิ บั ติ มีอา ก า รอา พ า ธ มานานแล้ว

ทรงตัวไม่ค่อยจะไหว ห ล ง ลืมจาก อั ล ไ ซ เ ม อ ร์ ก่อนหมอปลาและ ที ม นั ก ข่าว บุ ก รุ ก 1 วัน หลวงปู่บอกว่าคอยดูนะ

พรุ่งนี้จะมีพวก ผี เ ป ร ต มาเยอะ แ ย ะ เลย จากมือ ป ร า บ สั ม ภ เ ว สี จะกลายเป็น สั ม ภ เ ว สี ให้คนอื่น ป ร า บ แล้วปลาเอ้ย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *