เจอแล้วจังหวะ แตงโม นิดา ตกน้ำมีเรือ 2 ลำ

จากกรณีการ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก ชื่อดัง แตงโม นิดา ที่ยังเป็น เ รื่ อ ง ร า ว ทำเอาหลายคนนั้นต่างยังมีข้อ ส ง สั ย กับ ค ดี อยู่มาก

พร้อมกับ ติ ด ต า ม ความ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ของ ค ดี กันตลอด เ ว ล า เนื่องจากอยากให้ความ จ ริ ง ป ร า ก ฎ เพื่อให้ความ เ ป็ น ธ  ร ร ม กับ น า ง เ อ ก สาว

ว่า ช่วงที่อยู่บน เ รื อ นั้น มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ อ ะ ไ ร เกิด ขึ้ น บ้าง ก็ต่างพากัน วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กันไปต่างๆนาๆ

ล่าสุด มี ร า ย ง า น ความ คื บ หน้าของ ค ดี แตงโม ได้พบ ห ลั ก ฐ า น จากกล้อง ว ง จ ร ปิ ด ริม แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า แถวการ ไ ฟ ฟ้ า ฝ่าย ผ ลิ ต แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ซึ่งบันทึกภาพช่วง วั น เ ว ล า ที่เกิด เ ห ตุ ของวันที่ 24/3/65 จะเห็นว่า ช่วง 4 ทุ่ ม 33 นา ที 57 วิ นา ที มีเรือของแตงโมวิ่งผ่านมา และสวนกับเรือขนทราย ช่วง 4 ทุ่ม 34 น า ที 3 วิ น า ที

แล้วได้วิ่งผ่าน ก ล้ อ ง ไปช่วง 4 ทุ่ม 34 น า ที 43 วิ น า ที จากนั้นไม่กี่ วิ น า ที เรือได้วน ก ลับ มาอีกครั้งในช่วง 22.34 กับ 48  วิ น า ที

ทั้งนี้ตรงกับคำให้การของ พ ย า น ที่เห็น มีคนตกน้ำ จั ง ห ว ะ ที่กำลังวิ่ง ส ว น ท า ง กับเรือขน ท ร า ย

ต่อมาได้ ทางด้านคนขับ เ รื อ ใหญ่ เผยว่า ไม่ได้เป็นเรือ ข น ท ร า ย  แต่เป็นการขนสินค้าการ เ ก ษ ต ร แ ร่ ธ า ตุที่มี ร า ค า สู ง จึงต้องติด ก ล้ อ ง ทั่วเรือมี 5 ตัว

และเห็นมีเรือ 2 ลำ แต่ไม่ แ น่ ใ จ มาด้วยกันไหม ลำ นึ ง เป็นเรือของแตงโม แต่ เ รื อ อีกลำเห็นมี ผู้ชาย 1 ผู้หญิง 2

จาก ก ล้ อ ง เผย เ ว ล า 22.32 เรือแตงโมวิ่งทาง ซ้ า ย ของ เ รื อ ขนของ และวิ่งตรงไปข้างหน้า พอหลังจากแตงโม ตกน้ำแล้ว เรือก็ ยั ง วิ่งไปข้าง ห น้ าต่อ แล้วถึงจะวน ก ลั บ มาหาหาแตงโม

กล้องจากเรือใหญ่

แตงโม

นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *