สั่งแล้ว นักข่าวสาว หลังแสดงท่าทางไม่เหมาะสม

กลายเป็นข่าว ด ร า ม่ า ห นั ก หลังจาก ห ม อ ปลา พานัก ข่ า ว ไปที่สำนัก ส ง ฆ์ ดง ส ว่ า ง ธ ร ร ม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ก ร ณี ปรากฎ ค ลิ ป กล่าวหาว่า หลวงปู่แสง ญาณวโร พระ เ ก จิ ดั ง ล ว น ล า ม ผู้หญิงรายหนึ่ง ของส ถ า นี โทรทัศน์

เวิร์คพอยท์ทีวี แสดง พ ฤ ติ กรรมที่ไม่ เ ห ม า ะ สม ระหว่างการสัม ภ า ษ ณ์ ทำให้ เ กิ ด เสียง วิ จ า ร ณ์ อย่างมาก

ใน สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ทำให้กอง บ ร ร ณา ธิ การ ข่าว เ วิ ร์ ค พอยท์โพสต์ข้อความ ชี้ แ จ ง ต่อเรื่อง ดั ง กล่าว

ระบุว่า ข่าว เ วิ ร์ ค พอยท์ น้ อ ม รับความ ผิ ด พร้อมลง โ ท ษ พ นั ก งานแสดง กิ ริ ย า ไม่ เ ห ม า ะ ส ม

วันที่12 พฤษภาคม 2565 ข่ า ว เ วิ ร์ ค พอยท์ ได้ ต ร ะ หนักถึงข้อ ผิ ด พ ล า ด ดังกล่าว และต้องขอ อ ภั ย

เป็นอย่างสูงต่อผู้ที่เกี่ยว ข้ อ ง ใน เ ห ตุ การณ์ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ ติ ด ตามข่าว มา ณ ที่นี้ โดยได้มีการ ตั ก เ ตื อ น

และ สั่ ง พ นั ก งานพักงานผู้ สื่ อ ข่าวคน ดั ง กล่าว เป็นเวลา 7 วัน พร้อม สั่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ต ร ว จ สอบ จ ริ ย ธ ร ร ม ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *