นายชนบท เผยเรื่องลับ คดีแตงโม

สำหรับ อ ดี ต ผู้ พิ พ า ก ษ า อย่าง นายชนบท โดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เจ้าตัวมักจะออกมาเผยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ค ดี แตงโม ผ่านทางเฟซบุ๊ค เพจ ก ฎ ห ม า ย ชนบท อยู่เรื่อยๆ

ซึ่งได้ ฟ า ด ถึ ง ทุกคนที่น่า ส ง สั ย เกี่ยวข้องใน ค ดี นี้ทุกคน อย่างไม่เกรงกลัวใดๆ จนกระทั่ง พิ ธี ก ร รายการดัง อย่าง หนุ่ม กรรชัย ต้องเชิญมา พู ด คุ ยใน ฐ า น ะ

ที่เคยเป็น ผู้ พิ พ า ก ษ์มาก่อน พร้อมทั้ง ช า ว เ น็ ต ต่างอยากจะฟังความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ด้วยที่มีโพสต์หนึ่ง ที่ด้านนายชนบท ได้ ฟ า ด ถึง ท น า ย เดชา

หลังจากการ แ ถ ล ง ข่ า ว เรื่องสรุปสำนวน ส อ บ ส ว น ค ดี เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา ว่าขอ ท้ า ฟ้ อ ง เพราะตนคาใจเรื่อง บ า ด แ ผ ล

ที่มีประมาณ 22-23 จุด ของแตงโม ไม่มีใครกล้าพูด เพราะ ก ลั ว ถูก ฟ้ อ ง แต่ตนนั้นยินดีให้ท น า ย เ ด ช า กับคุณแม่ ฟ้ อ ง ได้เลย ยอมเป็น จำ เ ล ย ติ ด คุ ก

เพราะไม่มี อ ะ ไ ร ที่ต้อง เ สี ย แล้ว ใน อดี ต ตนเคยใช้ ป า ก ก า เขียนให้คนอื่น ติ ด คุ ก ครั้งนี้ตนขอ โ ด น เอง อย่างทางด้าน ไทด์ และ คุณหญิง ห ม อ พรทิพย์ กลัวจะถูก ฟ้ อ ง

เดี๋ยวครอบครัวจะ เ ดื อ ด ร้ อ น แต่ตนนั้นไม่ ก ลั ว อายุ 73 แล้วผ่านมา เ ย อ ะ ก็มีหลายคนที่เข้ามา เ ตื อ น ไม่ให้ไปยุ่ง ก ลั บ คิดว่าคุ้ม อย่างน้อยก็ได้เอาสอนลูก ศิ ษ ย์ ว่า

มี ป ระ ส บ ก า ร ณ์ ตรง และไม่เคย หิ ว แ ส ง ไม่ได้หาผล ป ร ะ โ ย ช น์ จากเรื่องนี้ จากนั้นด้านนายชนบท ได้เผยถึง ท น า ย เดชาต่อว่า ตนก็ยินดีที่จะ ว่ า ค ว า ม ให้คุณแม่

โดยคิดค่า ท น า ย เพียง 100 บาท เพราะ จะ ได้ ไ ม่ ผิ ด จ ร ร ย า บ ร ร ณ ทนาย และไม่ใช่ว่าแม่ไม่จ้าง แต่มีการ ติ ด ต่ อมาหาก่อน ท น า ย กฤษณะอีก

มี ห ลั ก ฐ า น และ ค ลิ ป ที่พูดตนด้วย แล้วตนก็มีวิธีที่จะทำคุณแม่ได้ เ งิ น 30 ล้าน และ ผู้ ต้ อ ง ห า ทั้ง 6 คน พ้ น คุ ก แต่ตนก็ เ ลื อ ก ที่จะไม่ทำ มันรู้สึก ก ร ะ ด า ก ใ จ

ก็รีบ ฟ้ อ ง มา ตนจะไปรับสำเนาคำ ฟ้ อ ง และห ม า ย เ รี ย ก ด้วยตัวเอง ก็อยาก พิ สู จ น์ ว่า บ า ด แ ผ ล ทั้งหมดของแตงโมนั้นเกิดจาก อ ะ ไ ร

ล่าสุด นายชนบท ได้เผย ข่ า ว ทาง ลั บ ค ดี แตงโม ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค อีกครั้ง ระบุว่า เงิน 30 ล้าน วันนี้ตนมี ข่ าว ลั บ วงในว่า ผู้ ต้ อ ง ห า ทั้ง 6 คน

จะให้การปฏิเสธ และขอสู้ในชั้น ศ า ล ได้เตรียมทน า ย ระดับ เ ซี ยน เ ห ยี ย บ เ ม ฆ ไว้แก้ต่างให้ ศา ล ยก ฟ้ อ ง

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *