โม-แอนนา-ฮิปโป ทัวร์ลง หลังกลับคำพูด เข้าข้าง5คนบนเรือ รีบแจง

เรื่องนี้ ย่ อ ม ไม่ ป ล อ ด ภั ย ทั้งหมด โม อมีนา แอนนาและฮิปโป เจอ ช า ว เ น็ ต ถ ล่ ม ห นั ก

หลังเมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 พ.ค.65 ที่ผ่านมา “แอนนา” ได้ ไ ล ฟ์ ส ด ผ่าน เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก ร่วมกับ “โม อมีนา” และ

“ฮิปโป ฉั น ท์ ชนะ” และมีบางช่วงบางตอนมีการพูดว่า ตอนเห็นสภาพ ร่ า ง ของแตงโมในตอนแรกเหมือนคนหลับไป

ไม่ใช่สภาพอย่างที่มีภาพ ห ลุ ด ว่ อ น โ ซ เ ชี ย ล ทำเอา ช า ว เ น็ ต เกิดคำถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ เพราะก่อนหน้านี้

เ จ้ า ตัวเคย ร้ อ ง ไ ห้ ใน ไ ล ฟ์ ส ด และบอกว่า สภาพ ร่ า ง แตงโมคือจำหน้าไม่ได้ ต้องดู ร อ ย สั ก ถึงจะรู้ว่าใช่แตงโมหรือเปล่า

ชาว เ น็ ต ยัง ส ง สั ย อีกว่าคำพูดที่เปลี่ยนไปเพราะ ห่ ว ง ความป ล อ ด ภั ย ของตัวเองหรือเปล่า ล่าสุด โม อมีนา ได้ออกมา ชี้ แ จ ง

ส า เ ห ตุ ที่กลับลำ เพราะได้เห็นภาพตอนแรกตอนพบ ร่ า ง จากผู้ใหญ่คนหนึ่ง เป็นลักษณะคนหลับ ส่วนภาพที่ ห ลุ ด

ออกมานั้น เนื่องจากผ่านการตรวจ พิ สู จ น์ จาก เ จ้ า หน้าที่ และ ร่ า ง ไม่สามารถ ปิ ด ปากและหลับตาได้เองเหมือน

คนมี ชี วิ ต เลยกลายเป็นอย่างนั้นไป โมถึงกับน้ำตา ค ล อ ท้ อ ใจ เอาใจ ช า ว เ น็ ต ไม่ถูก แต่จะสู้เพื่อพี่อยู่เงียบ ๆ

เหมือนที่เคยทำ ไม่ใช่เงียบแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไร แต่ไม่อยากพูดอะไรให้กระ ท บ ค ดี ส่วนที่ ต ร ว จ พบ ย า เ สี ย ส า ว

ใน เ ลื อ ด คนบนเรือจริง ๆ ตนรู้มานานแล้ว แต่ไม่ได้ออกมาพูด อยากให้ ห ลั ก ฐ า น ทุกอย่าง มั ด ตัวคน ก ร ะ ทำ ผิ ด

และเรื่องที่ รั บ งาน อั พ ค่ า ตัวแทนก็เพิ่งรู้ ป ฏิ เ ส ธ งานไปก็ เ ย อ ะ ไม่เคย เ รี ย ก ร้ อ ง เ งิ น อะไร แต่ ยื น ยั น ไม่เคยคิดมาแทนที่ใคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *