แม่ เผยให้อภัย หลังโรเบิร์ตรับผิด

กรณี ค ดี ของแตงโม เ สี ย ชี วิ ต จากการ พ ลั ด ต ก เรือนั้น ได้มี ร า ย ง า น ความ คื บ หน้า

ในเรื่องของ บุ ค ค ล ที่อยู่บน 1 ใน 5 คน ได้รับ ส า ร ภ า พ แล้ว ต่อมาทราบว่า โรเบิร์ต ได้ให้การ รั บ ส า ร ภาพว่า

ตนนั้น ขั บ เ ริ อไม่เป็น แต่อยาก ขั บ จึงทำให้มีช่วงที่เรือ เ กิ ด ก ร ะ ช า ก เป็น ส า เ ห ตุ ทำให้ แตงโม ตกน้ำจน เ  สี ย ชี วิ ต

ล่าสุด 9/3/65 ด้านคุณแม่พนิดา ได้เดินทางมาพบ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส อ บ สวน เพื่อให้ ป า ก คำ เพิ่มตาม นั ด

แต่ตนมี อ า ก า ร ค ว า ม ดั น ขึ้น โดยมีการ พู ด ถึ ง เรื่อง โรเบิร์ตนั้น ย อ ม รั บ เป็นคนขับ เ รื อ ก ร ะ ช า ก

ที่อาจเป็นการทำให้แตงโม ตกจาก เ รื อ และ จ ม น้ำ เ สี ย  ชี วิ ต ซึ่งทางด้านแม่ ได้เผยว่า ยังไม่เห็น ข่ า ว นี้

ถ้าเป็น แ บ บ นั้ น จริง ก็ ยิ น ดี ที่จะให้ อ ภั ย เนื่องจาก โรเบิร์ตได้มา ก ร า บ เ ท้ า และแสดง ความ รู้ สึ ก สำ นึ ก ผิ ดด้วย ใ จ จริง

และ  เห็ น ใ จ ที่เป็นคนเหมือนกัน แต่เรื่องของ ค ดี ก็ให้เป็นไปตามด้าน ก ฎ ห ม า ย ไม่เกี่ยวกัน

 

ขณะที่กำลัง พู ดคุ ย กับนัก ข่า วนั้น คุณแม่เกิด อ า ก า ร ค วาม ดั น ขึ้น เหมือนจะ หน้า มื ด

จึงถูกประคองให้ไปนั่ง พั ก ด ม ย า และ ห ยิ บ ย า ล ม ออกมากิน จากนั้นก็ เ ป ลี่ ย น ไปให้ ป า ก คำ ที่ ภ า ค 1 แทน

แม่พนิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *