น้องเวฟ โพสต์คลิป พี่พร มีน้องแล้ว

สำหรับ คู่ รั ก ต่าง วั ย อย่าง น้องเวฟ-พี่พร ที่ทำให้คน ส น ใจและ ติ ด ตามกันมาก

 

ได้เผย โ ม เ ม นต์ ห ว า น กันบ่อยๆ ล่าสุด น้องเวฟ โ พ ส ต์ ค ลิ ป บอก ท้ อ ง แล้ว

ทำให้ชาว โ ซ เชี ย ลค อมเ ม น ต์ รั ว ท้ อ ง จริงหรือแค่ แ ก ล้ ง ขำๆ เพราะก่อนหน้านี้

เจอ ด ร า ม่ า ห นั ก มาก เพราะมีโอลีฟ โตเกียว โ น บ รา โพสต์ ค ลิ ป สนิทสนมอยู่บ่อยๆ

แต่ตอนนี้ก็ได้ ย้ า ย ออกจากบ้านโอลีฟกันมาแล้ว แล้วน้องเวฟได้ถ่าย ช่ ว ง ท้ อ ง พี่พร

พร้อมข้อความเสียงว่า “ข อ บ คุณที่ เ กิ ด มานะ” ทำให้ชาว เ น็ ต แ ห่ คอมเมนต์ ท ะ ลุ กว่า 3 พัน

ยอด วิ ว กว่า 11 ล้ า น วิว แต่ก็มีทั้งคอม เ ม น ต์ แสดงความ ยิ น ดี บางคอม เ ม น ต์ ก็เข้ามา

วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ต่างๆ นานา เ สี ย หาย แต่น้องเวฟได้ออกมา เ ฉ ล ย แล้วว่า “ไม่ได้ ท้ อ ง”

น้องเวฟ-พี่พร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *