เปิดโรงแรมหรู แซม ยุรนันท์ ที่เยอรมัน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ห ล่ อ รุ่นใหญ่ อย่าง แซม ยุรนันท์ ที่หลายคนต่าง คุ้ น ห น้ า คุ้ น ต า เป็นอย่างดี  ทางด้านแซมนั้น นอกจากจะทำงานใน ว ง ก า ร บั  น เ ทิ ง แล้ว

เจ้าตัวยังมี ธุ ร กิ จ อีกหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ โ ร ง แ ร ม หรู ที่ตั้งอยู่ที่เมือง บ า เ ด น ไ ว เ ล อร์ ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี

โดยทางด้านแซม ได้เผยถึงความ ภ า ค ภู มิ ใ จ ของตนเองใน ฐ า น ะ เจ้าของโรงแรม และได้ติด ธ ง ช า ติ ไทย ทั้งนี้ด้านแซมได้เผยว่า

กว่าจะมี วั น นี้ มันไม่เรื่องที่ง่ า ย  ตน ป ร  ะ ทั บ ใจกับ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ครั้งนี้ และเป็นความ ภู มิ ใ จ ของคน ไ ท ย ที่ ส า ม า ร ถ ไปทำ ธุ ร กิ จ ต่าง ป ร ะ เ ท ศ

และได้รับการ ย อ ม รั บจากเจ้าของ ป ร ะ เ ท ศ ให้นำ ธ ง ช า ติ ไ ท ย ไป ป ร ะ ดั บ ไว้ที่หน้า โ ร ง แ ร ม ด้าน พ นั ก ง า น ก็ยัง แ ส ด ง ความ เ ค า ร พ ลูกค้า

ด้วยการ ไ ห ว้ แบบ ไ ท ย อีกด้วย รวมไปถึง อ า ห า ร ไ ท ยและการ บ ริ ก า ร แบบ ไ ท ย ทำเอาหลายคนต่างเข้าไป แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กันล้นหลาม

นอกจากนี้ด้าน แซม ได้เผยอีกว่า ค ร อ บ ค รั ว มีมา ตั้ ง แ ต่ อยู่ เ ย อ ร มั น ก่อนที่จะ ย้ า ย ไป ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย และเข้าทำงานใน  ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

เรียกว่าไม่ ธ ร ร ม ด า จริงๆ เพราะก่อนหน้านี้ แซม ยังเคยเผยรูปคุณ ย่ า หญิง แ อ น เ น รี่ ที่เป็นลูกสาวของ ศ า ส ด า จ า ร ย์  ด๊ อ ก เ ต อ ร์ ไ ฟ เ อ ร์

อ ธิ ก า ร บ ดี ของมหาลัย ฮั น โ น เ ว  อ ร์ ที่มี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง ใน เ ย อ ร มั น และ แ ต่ ง ง า น กับปู่ พ ร ะ ชำ น า ญ คุ รุ วิ ท ย์ ที่เป็นท่าน ทู ต ท ห า ร

ประจำกรุง เ บ อ ร์ ลิ น เ ย อ ร มั น ปัจจุบันนี้ แซม ยุรนันท์ ก็เปิด ค  ลิ นิ ก สุ ข ภ า พ ที่อาคาร บ า ง ก อ ก เ ม ดิ เ พ ล็ ก ซ์ และที่ประเทศ เ ย อ ร ม นี

แซม

โรงแรมหรู

ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *