ปั๋ง เปิดใจ อยากพบหน้าลูกอีกครั้ง

นัก แ ส ด ง รุ่ น ใหญ่มากความสามารถอย่าง ปั๋ง ประกาศิต ที่ล่าสุดได้ อ อ ก มา เ ปิ ด ใจถึงเรื่อง ร า ว ของลูก บุ ญ ธ ร ร ม

ใน ร า ย การ โต๊ะ แ ช ร์ มหาชน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ไปเป็นกรรมการประ ก ว ด ว ง ด น ต รี มีมือกีต้าร์ ชื่อ น้องวิน เล่น เ ก่ ง มาก

จึงได้ให้น้องวินได้มือกีต้าร์ ย อ ด เ ยี่ ย ม มอบ ร า ง วั ล เขาดีใจ ได้ขอเบอร์กัน ชื่นชม ศ รั ท ธ า เด็กคนนั้นมาก ไม่เคยเจออีกเลย

มีวันหนึ่งแม่น้องวินโทรมาหาจะ เ อ า กีต้าร์น้องวินมา ข า ย ให้ พ่อแม่ต้อง แ ย ก ทางกันแล้วไม่มี เ งิ น ก็เลยบอกน้องวินไม่ต้อง ข า ย

เดี๋ยว ช่ ว ย เลยให้ไปเท่านี้ เลยช่วยเดือนละ 2 พัน เข้า บั ญ ชี น้องวิน เขาเลย ข อ เราเรียกพ่อได้ไหม แต่ก็ แ ก ล้ ง ต ล ก ไปว่ายังไม่แก่

เรียกพ่อเลย เ ห ร อ แต่ใน ใ จ ก็อีกเรื่อง ตั้งแต่นั้นมา ทุกวันพ่อเขาจะทำเพลงส่งเป็นของ ข วั ญ มาให้ มาเจอครอบ ค รั ว

เจอพ่อแม่ผมด้วยนั่งคุย ผ่านไปสัก ร ะ ย ะ เขาได้เป็น ศิ ล ปิ น ฝึ ก หัดของแกรมมี่ โดยผมไม่ได้ไป ดั น อะไร ให้คำ ป รึ ก ษ า บ้าง

เลย แ น ะ นำให้เขาไป ส อ บ ศิลปากร ดุริยาง ค ศ าสตร์ สอบผ่านเลย เข้า ย า ก ค่าเทอม แ พ ง มาก วันนั้นเทอมละ 6-7 หมื่น ก็ช่วย เ ข า หมดเลย

ปั๋ง ประกาศิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *