ชมพู่ ลั่นทะเลาะสามี พร้อมเผยเหตุผิดใจเป็กกี้

ต ล ก สาว ส ว ย สุด ฮ า อย่าง ชมพู่ ธัณย์สิตา หรือ ชมพู่ ก่อนบ่าย ออกมาควง ส า มี

เผยถึงบ้านมูลค่ากว่า 30 ล้ๅนบาท และเรื่องราวในครอบครัวที่ ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน

อีกทั้งยังเผย ปั ญ ห า ค า ใจกับ เป็กกี้ ศรี ธั ญ ญา ที่เคย รั ก กันมานาน แต่ ก ลั บ มาเรื่อง ขั ด ความ สั ม พั น ธ์

เ ห ลื อ เพียงเพื่อนร่วมงาน โดยเริ่มจาก เ ผ ย เรื่องบ้านว่า พ ย า ย า มคุม ง บ ให้อยู่ 30 ล้ า นบาท

ไม่เกินนี้แต่ยังไม่เสร็จ ยังมีสวน พื้น งาน ซ่ อ ม อีก วาง แ ผ น ไว้ว่าสร้าง 2 ปี แต่ตอนนี้ 2 ปีครึ่งแล้ว

เพราะ โ ด น โ ก ง ตอนปีแรก แต่งานไม่เดิน เ สี ย ฟรีๆไปประมาณ 7 แสน และ ฟ้ อ ง ค่ า เ สี ย หาย ล้ๅนกว่าบาท

เพราะไม่อ ย า กให้ใคร โ ด น นอกจากนี้ยังเผยเรื่องที่ ท ะ เ ล า ะ กับ ส า มี จ น เกือบ เ ลิ ก กับ ส า มี

ว่า ตั้งแต่สร้างบ้านนี้มา ก็เริ่มมี ปั ญ ห า ทุกครั้งที่คุณชมพู่ ห งุ ด ห งิ ด จะมาลงที่ ส า มี ด้านชมพู่ก็ยอมรับว่า

เมื่อก่อน คุ ม อา ร ม ณ์ ไม่อยู่ ซึ่งเข้าใจว่าไม่ดีสำหรับชีวิตคู่ แต่ ห้ า ม พูดว่า แ ย ก ย้ายกัน เ ด็ ด ข า ด

ซึ่งถ้าเป็นตอนยังไม่มีลูก มั น อีกเรื่อง แต่ตอนนี้ต้องดูลูกก่อน อ ย า กเห็นลูกโต ตอนนี้มีความสุขกัน

ตั้ง ส ติ ก่อนจะพูด อ ะ ไ ร สุดท้ายคุณบอย ส า มี ชมพู่บอกว่า ถ้า อ น า ค ต มี เ ห ตุ ให้ เ ลิ ก กันและย้อนเวลา

ก ลั บ ไปได้ ก็ยังจะ เ ลื อ ก คุณชมพู่อยู่ และจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่แรก นอกจากนี้ คุณชมพู่ยังเผย

เรื่องเพื่อน ส นิ ท คุณเป็กกี้ ว่าเมื่อก่อนไปต่างจังหวัดด้วยกันบ่อย มีเรื่องเข้าใจ ผิ ด กัน จ น ทำให้ ห่ า ง กันโดย ป ริ ย า ย

จากเพื่อน รั ก กลายเป็นเพื่อนร่วมงาน หลังจากที่ได้เจอครั้งหนึ่ง ก็ เ ค ลี ย ร์ ใจกัน ก อ ด คอ ร้ อ ง ไ ห้ มัน โ ล่ ง ที่ได้เพื่อน ก ลั บ มา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *