อิงฟ้า งานเข้าโดนสั่งห้ามรับงาน ณวัฒน์ ออกปกป้อง

หลังจากได้รับตำ แ ห น่ ง มิ ส แกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ไปเมื่อไม่นาน สำหรับ อิงฟ้า ว ร า ห ะ

มี ร า ย งานจาก เ พ จ Sangravee Entertainment Official ต้น สั ง กั ด ค่ า ย เพลงของอิงฟ้า

แ ถ ล ง จะดำ เ นิ น ค ดี เนื่องจากทำ ผิ ด สั ญ ญ า ห้ามไม่ให้รับงาน โดยได้ร่วมแสดง ค อ น เ สิ ร์ ต

“Miss Grand Thailand x ระ เ บี ย บ วา ท ะ ศิ ล ป์” พร้อมระบุว่า บริษัท แสงรวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประกาศว่าอิงฟ้าเป็น ศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ ง นั ก แ ส ด ง ของบริษัทฯ ตาม สั ญ ญ า ซึ่งใน สั ญ ญ า มีข้อตกลง ร ะ บุ อย่าง ชั ด แ จ้ ง ว่า

“ห้ า ม รับงาน แ ส ด ง พิ ธี ก ร แสดง ล ะ ค ร แสดงภาพ ย น ต ร์ ขั บ ร้ อ ง เพลง ถ่ า ย แบบ เดินแบบ หรือ รับ จ้ า ง โ ฆ ษ ณาต่างๆ

เ ว้ น แต่จะได้รับความ ยิ น ยอมเป็นลาย ลั ก ษ ณ์ อักษรจาก บ ริ ษั ทฯ ก่อนทุกครั้ง การใดที่กระทำขึ้น อั น เป็นการ ล ะ เ มิ ด

ข้อตกลงใน สั ญ ญ า ที่ชอบด้วย ก ฎ ห มาย ดั ง กล่าว บริษัทฯ จะดำเนิน ค ดี กับผู้ ล ะ เ มิ ด ให้ถึงที่สุด ประกาศ

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ต่อมา อิงฟ้า ออกมาโพสต์ว่า ” รั ง แ ก ได้แม้กระทั่งเด็ก” โดยมี ณวัฒน์ อิสร ไ ก ร ศี ล

ค อ ม เ ม น ต์ “ไม่ต้อง ก ลั ว เดี๋ยว จั ด ให้” หลังจากโพสต์ ดั ง กล่าวก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก

และยัง สั ง เ ก ต อีกว่า เ พ จ ไม่ได้ อั พ เ ด ต หรือโพสต์มานานกว่า 3 ปี โดยโพสต์ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

อิงฟ้า วราหะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *