เปิดใจ ผู้ประกอบการ ดาราขอขึ้นเรือยอชต์ฟรีแลกรีวิว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย งานว่า โลก อ อ น ไ ล น์ มีการ แ ช ร์ เรื่อง ร า ว จาก แ ฟ น เ พ จ

“ห ม า ย จั บ กับบรร จ ง” เปิดเผยโพสต์จาก เ ฟ ซ บุ๊ ก ของผู้ประกอบการเรือ ย อ ช ต์ รายหนึ่ง ที่ จ.ภูเก็ต

ทำไม ด า ร า ชอบมาขอ เ ที่ ย ว ฟรี โดย ร ะ บุ ว่า “ทำไม ด า ร า ชอบมาขอ เ ที่ ย ว ฟ รี แล้วบอกว่า แ ล ก กับ รี วิ ว ทั้งๆ

ที่ ร า ย ได้ของพวกคุณในแต่ละงาน มากกว่า เ งิ น เดือนทั้งเดือนของคนเรืออีก คุณ ด า ร า จะรู้ มั้ ย ว่า

ย อ ด ข า ย เรือ มั น ไม่เหมือน ย อ ด ข า ย ครีม เสื้อผ้า เครื่องประ ดั บ เรือ ร า ค า เป็น แ ส น ครึ่ง แ ส น

ไม่ต้อง รี วิ ว ก็มีลูกค้า เ ด้ อ  เ ฮ้ อ อ อ” แทนที่จะ จ่ า ย เ งิ น เหมือนคนอื่น แล้วลงรูปด้วยใจ ถ้าอยาก ช่ ว ย เหลือ

ธุ ร กิ จ ท่ อ ง เที่ยวจริงๆ มันคือ ผ ล ประโยชน์ไม่ใช่ จิ ต กุ ศ ล เจอคนพวกนี้ทุก ซี ซั่ น โดย โ พ ส ต์ ดั ง กล่าว

ได้รับการแสดงความคิดเห็นและตามหาความจริงว่า ด า ร า ที่ขอ ขึ้ น เรือแบบ ฟ รี ๆ นั้น เป็นใครกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *