ตอง คือคนเดียวกันที่เคยมีแฟนเป็นดารารุ่นใหญ่

หลังจากมี ข่ า ว ใบตอง-ทิ ด กา โ ต ะ ทำให้ชาว เ น็ ต ให้ความ ส น ใจ และ ติ ด ตามอย่างมาก

ล่าสุด เ กิ ด การ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่าง ห นั ก กับความ สั ม พั น ธ์ ชวนไปดู สั น เขื่อน

จ น เ กิ น เลยกันในรถ สี ก า ใบตอง อ อ ก มา แ ฉ ค ลิ ป พ ร ะ นัก เ ท ศ น์ ชื่อ ดั ง สุดท้าย ห ล ว ง พี่กาโตะยอม สึ ก

และยอมรับว่าเป็น พ ร ะ ใน ค ลิ ป เสียงจริงๆ ซึ่งล่าสุดใน ร า ย การ โ ห น ก ร ะ แ ส ทิ ด กา โ ต ะ ยอมรับ ผิ ด ทุกอย่าง

ไปเขื่อนตอนสี่ทุ่ม โดยบอกว่า โ ด น ขู่ เ อ า เ งิ น จ น กลายเป็นกระ แ ส ทั ว ร์ ล ง กันทั้งสองฝ่ายว่า ผิ ด ทั้งคู่นั้น

ทำให้ เ กิ ด การย้อนไปดู ข่ า ว เก่าเมื่อปี 2562 ว่าใบตอง เคยเป็น ข่ า ว กับ นั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ เป็นการ โ พ ส ต์

เปิดตัว แ ฟ น ใหม่ของ ค รู รั ก ศ รั ท ธ า เมื่อเดือน เม.ย.62 ก่อนจะ โ พ ส ต์ จ บ ความ สั ม พั น ธ์ ในเดือน ก.ค.62

ค รู รั ก บอกด้วยว่าเป็น ฝ่ า ย ผิ ด ของตัวเองคนเดียว ทั้งนี้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ใบตองขณะนั้นได้มีการ เ ป ลี่ ย น ชื่อใหม่แล้วตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *