ชีวิต สิงโต เดอะสตาร์

สำหรับ สิงโต สหรัฐต์ หรือ สิงโต เดอะสตาร์ ที่ ห ล า ย ค น ต่าง รู้ จั ก เป็นอย่างดี แต่ต้องบอกไว้ก่อนที่จะเป็นสิงโต ที่มี ชื่ อ เ สี ย ง อย่างทุกวันนี้

มันไม่ใช่เรื่อง ง่ า ย เพราะเขาต้อง ฝ่ า ฟั น อุ ป ส ร ร ค ต่างๆมากมาย เรียกว่า ชีวิตจริงยิ่งกว่า ล ะ ค ร โดยด้านสิงโต เผยว่า

ครอบครัวของตนนั้นไม่ใช่ ค ร อ บ ค รั ว ที่สมบูรณ์ มี ปั ญ ห า กันตลอด เพราะคุณพ่อมี ภ ร ร ย า หลายคน เกือบ 10 คน

แต่ด้านคุณแม่รู้มาตลอดว่าคุณพ่อมีคนอื่น แต่ ย อ ม ท น เพื่อลูก และตนก็จะเห็นตลอดว่าพ่อ ทำ ไ ม่ ดี กับแม่ มัน รู้ สึ ก แ ย่ มาก

จนวันหนึ่งพ่อกับแม่ได้ แ ย ก ท า  งกัน ตอนนั้นตน อ า ยุ ประมาณ 7-8 ขวบ เขาเก็บ เ สื้ อ ผ้ า ออกจากบ้าน แบบไม่มีการ ล า หรือหันมามองตนเลย

แล้วตลอด เ ว ล า ที่อยู่กัน พ่อก็ไม่เคย แ ส ด ง ความ รั ก เลย ออกไปนอกบ้าน ก ลั บ บ้านมา ตี2 ตี3 แทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน

หลังจากนั้น พ่อก็หายไปเลย ไม่ ติ ด ต่ อ ก ลั บ มาเลย แต่ตนก็ไม่ได้ เ รี ย ก ร้ อ ง เพราะได้ความ รั ก จากแม่ ไม่ได้ รู้ สึ  ก ข า ด เลย

และคุณแม่กับคุณยายก็จะเป็นคน ดู แ ล เรื่องการกิน และไปทำงาน รั บ จ้ า ง เป็น แ ม่ บ้ า น ส มั ย นั้นได้วันละ200 บาท

ส่วนตนนั้นต้องเก็บขวด เ ศ ษเหล็ก กระดาษ ข า ย หรือทุกอย่างที่ ข า ยได้ ทีแรกตนก็ รู้ สึ ก อ า ย นะ แต่คุณยายบอกไม่ต้อง อ า ย

เพราะเป็นงาน สุ จ ริ ต และได้ เ งิ น ไปซื้อ อุ ป ก ร ณ์ การเรียน แต่ตนก็ไม่เคย โ ก ร ธ พ่อ เรื่องพ่อที่ทำให้ตน ร้ อ ง ไ ห้ แค่ครั้งเดียว นั้นคือ

ตอนอาจารย์เปิด ส า ร ค ดีให้ดู ที่เกี่ยวกับ สั ต ว์ เอา อ า ห า ร มา ป้ อ น ลูก ด้วยความที่ตนเป็นเด็กก็แค่ รู้ สึ กว่า สั ต ว์ มันยังไม่ทิ้งลูกเลย

สิงโต

เรียบจบ

กับคุณแม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *