ตอง เผยความสัมพันธ์ลับพระกาโตะ รับเงินจริง

จากกรณี ป ร ะ เ ด็ น ร้อนที่มี ค ลิ ป เ สี ย ง และข้อความ ส น ท น า ระหว่างสาว ที่อ้างชื่อว่า ตอง กับ พ ร ะ นั ก เ ท ศ น์ ชื่อดัง แอบมีความ สั ม พั น ธ์ กับสาวคนดังกล่าวในรถยนต์

จนเกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า หนัก แล้วขณะเดียวกันนั้น ทางด้าน หลวงพี่กาโตะได้ออกมา ป ฏิ เ ส ธ ว่าไม่ใช่ตน ต่อมาด้านสาวตองได้อ้างว่าตนเป็น ไ บ โ พ ล า ร์ จึงกุเรื่อง

และด้านพระย้อย ได้ปล่อย ค ลิ ป ต่อ ทำให้หลวงพี่กาโตะต้องสึก ล่าสุดทางด้านรายการ โ ห น ก ร ะ  แ ส ที่มีหนุ่ม กรรชัย เป็น พิ ธี ก ร ได้เชิญ สี ก า ตอง  พ ร ะ ย้อย และ ห ม อ ปลา

มาร่วม พู ด คุ ย ถึง ป ระ เ ด็ น ที่เกิดขึ้น โดยทางด้านตอง ยื น ยั น ว่าเป็น เ สี ย ง ของตน ที่คุยกับ พ ร ะ ใน ค  ลิ ป เ สี ย ง เริ่มจากที่ตนไป ถ ว า ย เ พ ล ที่วัด

และได้มีการถามถ้าครั้งหน้าจะมา ถ ว า ย เ พ ล จะ ติ ด ต่ อ อย่างไร ท่านเลยให้ แ อ ด ไ ล น์ และหลังจากนั้นก็มีการทักมา พู ด คุ ย ถามว่าทำ อ ะ ไ ร ครับ

ซึ่งได้ส่ง ไ ฟ ล์ ทั้งหมดให้ กรรชัยและทีมงานแล้ว แต่ ต อ น นั้ น ตองแค่ รู้ สึ ก ว่ามีคน เ ป็ น ห่ ว ง เพราะวันที่ไป ถ ว า ย เ พ ล ตนได้บอกกับ พ ร ะ ว่า

ตน ไม่ ส บ า ย ต้อง ก ลั บ มา รั ก ษ า จิ ต ใ จ เมื่อได้ พู ด คุ ย กันแล้วก็ เ ปิ ด ใ จ คุยกันมากขึ้น และท่านก็เหมือน บ่ น ว่า ป ว ด ห ลั ง จึงให้ใช้ ย า ห ม่ อ ง ทา

แล้วว่าถ้าตนจะ น ว ด ให้ได้ไหม ท่านก็ว่า น ว ด ได้ ถ้า เ จ  ต น า ดี ต่อมาได้มีการชวนไปเที่ยว เ ขื่ อ น และก็นวดให้ แต่ตนถามตลอดว่าจะ บ า ป ไหม

ท่านก็ว่า ป่ ว ย ทำได้ แล้วมันก็ เ กิ น เลย สุดท้ายด้าน สี ก า ตอง ย อ ม รั บ ว่าตนรับ เ งิ น จาก พ ร ะ กาโตะมา 3 แ ส น จริง เพื่อให้ตน ห ยุ ด พูดเรื่องนี้

จากนี้ก็คงต้อง ย อ ม รั บ คำ ด่ า จากทุกคน เพราะมันเกิดจากการ ข า ด ส ติ ขาดความ ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใ จ ของ และ ย อ ม รั บผิด ต้อง ข อ โ ท ษ วงการ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า และทุกๆฝ่ายด้วย

ตอง

กรรชัย กาโตะ

โหน ก ร ะ แ ส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *