แซน ฟ้อง จิน สามีหนิง ไม่มียอมความ

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ทางด้านแซน วิศาพัช ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทางไอจี หลังจากที่ ทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ออกมา แ ถ ล ง ส รุ ป  ค ดีการ เ สี ย ชี วิ ต ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา

ซึ่ง แซน ได้เผยภาพคู่กับกระติกที่ระบุข้อความให้ กำ ลั ง ใ จ กัน จนบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไป วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ต่างๆ ด้าน ผู้ จั ด ล ะ  ค ร อย่าง หนิง ปณิตา ก็ได้นำโพสต์ดังกล่าวของแซน

มาโพสต์ที่ไอจีตนเอง และได้ แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น เช่นกัน โดยหนุ่มจิน สามีหนิง ก็เข้าไป ค อ ม เ ม้ น ต์ ต่อโพสต์ของ ภ ร ร ย า จึงเกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ขึ้น

จากนั้นด้านแซน จึงนำข้อความที่หนุ่มจิน ค อ ม เ ม้ น ต์ ว่า เฮี.  .ยตัว จ ริ ง นั่งรถ แต่เฮี ..ยตัว ป ล อ ม เดินเล่นตามสวน หรืออาจเป็นที่มาของตัว เ งิ น ตัว ท อ ง 2 คนพอดีเลย คนละชื่อ

มาโพสต์ผ่านไอจีของตนเอง และได้ระบุว่า ฟ้ อ ง ส า มี หนิง ล่าสุด 1/5/65 เวลา 14.00 แซน วิศาพัช ได้เดินทางไปที่สน.ท่าข้าม พร้อมกับ นายพรศักดิ์ ท น า ย ส่วนตัว

เพื่อเข้า แ จ้ ง ค ว า ม เอา ผิ ด จิน จรินทร์ ข้อหา ห มิ่ น ป ร ะ ม า ทโดย โ ฆ ษ ณ า ทั้งนี้ได้ แซน ได้เผยว่า ตนมา แ จ้ ง ค ว า ม ข้อ ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท จิน ส า มี หนิง

แต่ส่วนของหนิง ต้องให้ ท น า ย ต ร ว จ ดูก่อนว่ามีข้อความที่ ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ์ หรือเข้า ข้ อ ก ฎ ห ม า ย อ ะ ไร บ้าง แต่ตนแค่งงกับจิน ว่า ทำไมถึงพูด อ ะ ไ ร ขนาดนี้ เพราะไม่เคยรู้จักกัน

แม้กระทั่งกับตัวหนิง ตนก็ไม่ได้รู้จัก และจะไม่มีการ ย อ ม ค ว า ม อ ะ ไ ร พร้อมสู้ถึงที่สุด และส่วนสังคม โ ซ เ ชี ย ล ตนคงไม่ ฟ้ อ ง เพราะเขาก็ฟัง เชื่อไปตาม สื่ อ

แต่เรื่อง ดั ง ก ล่ า ว เขาเป็นถึงผู้  จั ด คนของ ป ร ะ ช า ช น ออกมาพูดก็ เ ห มื อ น ชี้นำให้คนมาโ จ ม ตี ตน แต่ตนไม่ ห นั ก ใ  จ เลย

และส่วนกระติก ก็คง ฟ้ อ ง เช่นกัน เพราะโดน แ บ บ นี้ ไม่น่าจะยอม และค่า เ สี ย ห า ย จะเรียก 7-8 หลัก แล้วด้านทนายได้เผยว่า เป็นการ แ จ้ ง ค ว า ม ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท

โดยเป็นการเขียนใต้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัว ทำให้แซน เ สี ย ห า ย เมื่อถามว่าไม่ได้ระบุชื่อ ส า ม า ร ถ ฟ้ อ ง ได้หรือไม่ ทนายเผยว่า ระบุไว้แค่ 2 คนนั่งอยู่ในรถ ไม่ ส า ม าร ถ เป็นคนอื่นได้

แซน

จิน หนิง

 

ฟ้ อ ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *