หมอปลาย ยังคาใจคดีแตงโม เผยความจริงบางอย่าง

สำหรับเรื่อง ค ดี ของ ส า ว แตงโม นิดา ที่ ตำ ร ว จ ได้ แ ถ ล ง ข่าว จ บ ค ดี ไป ทำหลายคนยัง ค า ใจ

ล่าสุด ห ม อ ปลาย พ ร า ย กระ ซิ บ ได้ เ ผ ย ในรายการ โต๊ะ ห นู แหม่ม หลังจากตำ ร ว จ สรุป จ บ ค ดี แตงโม

ว่า เ ค ส นี้ จ บ มานานแล้ว เพราะ จ บ ยังไงสุดท้าย มั น ถูกวางไว้แล้ว เพียงแค่ เ ค ลี ย ร์ ให้ จ บ แล้วเปลี่ยนประ เ ด็ น

คน ค า ใจก็ยัง ค า ใจต่อไป บางทีความ จ ริ ง บางเรื่องก็ไม่ ค ว ร พูด ซึ่ง มั น ไม่แฮป ปี้ เ อ็ น ดิ้ ง อย่างแน่นอน

พี่เขา เ สี ย มั น ก็ไม่ได้แฮป ปี้ อยู่แล้ว เรื่องนี้ไม่มีทาง จ บ ด้วยอะไรที่แ ฮ ป ปี้ สังคมเปลี่ยน ทุ น นิยม

วั ต ถุ นิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย และ ห ม อ ปลายยังบอกอีกว่า อยากให้ทุกคนมอง เ ค ส นี้เป็น ก ร ณี ศึกษา

พี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียง ยัง โ ด น เ ห ตุ การณ์แบบนี้ แล้วคนธรรมดาไม่มี เ งิ น ใน อ น า ค ต จะทำยังไง

ให้ทุกคน เ รี ย ก ร้ อ ง ความถูกต้อง ขอให้ เ ชื่ อ มั่ น ในความดี ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ต้อง ดึ ง มั น ขึ้นมา เพื่อให้ มั น มีอยู่จริง

หมอปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *