เปิดอาณาจักร ต่าย อรทัย

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่งชื่อดัง อย่าง ต่าย อรทัย ที่มี ผ ล ง า น มากมาย จนได้รับ ฉ า ย า ร า ชิ นี ดอกหญ้า

ถึงแม้เจ้าตัวจะอยู่ในวงการมานาน แต่ ก ร ะ แ ส ความ ฮ อ ต ของเธอนั้นไม่เคย เ บ า บ า ง

ล่าสุดด้าน อี๊ด โปงลาง ได้พาไป ต ะ ลุ ย เปิด อ า ณ า จั ก ร ของสาวต่าย เปลี่ยน พ ลิ ก ผื น ดิ น

ให้เป็น พื้  น ที่ สร้างงาน สร้าง เ งิ น ซึ่ง อ า ณ า จั ก ร นี้ตั้งอยู่ที่นครนายก โดยด้านสาวต่าย ได้เก็บ เ งิ น ด้วยน้ำ พั ก น้ำ แ ร ง

ของตนเองจากการ ร้ อ ง เ พ ล ง เล่น ค อ น เ สิ ร์ ต แล้วนำมาซื้อ ที่ ดิ น ผื น นี้ไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว  ทั้งนี้สาวต่างเผยว่า

ตนตั้งใจจะทำที่ แ ห่  ง นี้ให้เป็น ส ถ า น ที่ แบบมา แ ค ม ปิ้ง ที่มี อุ ป ก ร ณ์ อำ น ว ย ความ ส ะ ด ว กครบถ้วน

ทั้งแอร์ พัดลม ตู้เย็น บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ และมี บ ร ร ย า ก า  ศ ที่รอบ ล้ อ ม ไปด้วย  ธ ร ร ม ช า ติ

แล้วได้ที่ตั้งชื่อว่า นาไทย บาย ต่าย หรือ นาต่าย นั่นเอง ถือว่า เ ห ม า ะ แ ก่ การไป พั ก ผ่ อ น อย่างมาก

ต่าย

นาต่าย

อี๊ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *