ชนม์สวัสดิ์ ยันแล้ว หลังถูกโยงปมคดีแตงโม

วันนี้ 8/3/65 ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ที่มี พิ ธี ก ร ชื่อดัง อย่าง หนุ่ม กรรชัย ได้ เ ชิ ญ ท น า ย ตั้ม ษิทรา มา พู ด คุ ย ถึง

ป ร ะ เ ด็ น ที่ ดายศ พี่ชายของแตงโม  ถ อ น ตัวจากการ ร่ ว ม มื อ กับตน เพื่อตามหาความ จ ริ ง การ เ สี ย ชี วิ ต ของ แตงโม นิดา

ซึ่งด้านทนายตั้ม ได้เผยว่า ตนตั้งใจเข้ามาช่วยแตงโม ตั้ ง แ ต่ แรกแล้ว และได้ไปดู เ รื อ ลำที่ เ กิ ด เ ห ตุ

ตนคาดว่า แ ผ ล ที่ขาแตงโมน่าจะถูก ฟิ น ท้ า ย เรือ และยังมีจุดน่า ส ง สั ย อยู่มาก โดยก่อนหน้านี้ ไ ฮ โ ซ ปอ ได้ ติ ด ต่ อ มาหาตน

ขอ ป รึ ก ษ า เรื่องค ดี ว่าจะมีใครถูก ดำ เ นิ น ค ดี บ้าง ไปนัดเจอร้าน อ า ห า ร แถว ร า ช พ ฤ ก ษ์ ด้วย ป ร ะ เ ด็ น นี้ให้ ป า ก คำ ไปหมดแล้ว

อย่างไรก็ตาม กรณีของชูวิทย์ ที่ออกมาเผยถึง ข้ อ มู ล ที่มีการ พ า ด พิ ง ไปยัง นั ก ก า ร เ มื อ ง ช. เป็นคน ค อ ยให้คำ ป รึ ก ษ า คนบนเรือ

ด้านหนุ่ม กรรชัย เผยว่า ได้ ติ ด ต่ อ ไปหา ชนม์สวัสดิ์ แล้ว และได้ความว่า ไม่ ยุ่ ง กับ เ รื่ อ ง นี้ แต่ใน ฐ า น ะ คนเล่น เ รื อ

เป็นเรื่องย า ก ที่จะมีคนไปทำ ธุ ร ะ ท้ายเรือ ทั้งนี้ขอ ยื น ยั น ว่า นั ก ก า ร  เ มื อ ง ช. ที่กล่าวอ้างนั้น ไม่ใช่ตน

ต่อมาด้านทนายตั้ม เผยอีกว่า อาจจะเป็นนายชาดา เพราะเป็น นั ก กา ร เ มื อ งเหมือนกัน แต่น่าจะ ถูก เรียก ส อ บ ส ว น แล้ว

เรือ

เอ๋

ท น า ย ตั้ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *