อดีตนางแบบดัง เพ็ญพร ไพฑูรย์ เสียชีวิตแล้ว

ถือเป็นข่าว เ ศ ร้ า อีกหนึ่งข่าว กับการ จ า ก ไปของ อ ดี ต น า ง แ บ บ ดั ง อย่าง “ติ๋ ม เพ็ญพร”

ที่ก่อนหน้านี้ เ จ้ า ตัวมีสภาพ ท รุ ด  โ ท ร ม ผอมลงไปมาก จากน้ำหนัก 46 กิโลกรัมก็ ล ด ล ง

มาเหลือ 26 กิโลกรัม ป่ ว ย มี โ ร ค รุ ม เ ร้ า และบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เข้า ช่ ว ย เหลืออย่างเต็มที่

ล่าสุด โ พ ส ต์ แสดงความ อ า ลั ย โดยเผยภาพแล้วข้อความว่า “ขอ แ ส ด ง ความ เ สี ย ใจ

กับครอบครัวพี่ ติ๋ ม ด้วยนะครับ วันนี้ขอ เ ชิ ญ เพี่อนๆพี่ๆคนใน ว ง การ บั น เ ทิ ง และ F C พี่ ติ๋ ม

ร่วม ร ด น้ำ ศ พ ที่วัด หลักสี่ เวลา 15.30น.” โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีได้ เ ผ ย ภาพ

ซู บ ผอม ป่ ว ย หนัก โ ร ค รุ ม เ ร้ า ทั้งอาการ ไ ท ร อ ย ด์ ถุงลม โ ป่ ง พอง โดย ป่ ว ย มาตั้งแต่อายุ 60 แล้ว

ทำให้หลายคนส่งกำลังใจ พร้อมเข้า ช่ ว ย เหลือนั้น ล่าสุด ว ง การ บั น เ ทิ ง ต้อง สู ญ เ สี ย อีกครั้ง

ติ๋ ม เพ็ญพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *