ใบเฟิร์น หลุดพูดความลับที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนกับ กรรชัย

ถือเป็น นั ก แ ส ด งมากความ ส า ม า ร ถ สำหรับ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ที่ล่าสุดได้ไปเป็น แ ข ก รับ เ ชิ ญ

พูดคุยกับ “หนุ่ม ก ร ร ชัย” และ ก ร ร ชัยได้เผย ค ลิ ป “วัน ก ร ร ชัย ท อ ล์ ค แขก พิ เ ศ ษ หมายเลข 8 ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

ชีวิตไม่ติด ห รู หนู ฝั น อยาก แ ต่ ง งานมีลูก” ถ้าถามถึงความ รั ก เป็นคนไม่มี ส เ ป๊ ก ผู้ จั ด การก็ไม่ได้ กี ด กัน

ก็อยู่กับ น า ง ตลอด นางบอกว่าใครเขาจะ เ อ า มึ ง มึ ง น่า รำ ค า ญ เขาบอกหนูน่า รำ ค า ญ ครั้งล่าสุดก็คือ เ สี ย ใจที่สุดใน ชี วิ ต

แต่พอ เ ลิ ก แล้วก็ ร้ อ ง ไ ห้ วันเดียวคือ จ บ ตัวใบเฟิร์นเองอยาก แ ต่ ง งาน คือแค่ ต ก ห ลุ ม รั ก ใครก็คืออยาก แ ต่ ง งานเลย

ที่เคยมี แ ฟ น มาก็แค่สองคน ส่วนที่นั่ง ร้ อ ง ไ ห้ ในร้านลูกไก่ ท อ ง ก็คือด้วยความ เ ค รี ย ด ที่ ส ะ ส ม มากๆ ทำงาน เ ย อ ะ

ร้ อ ง ไ ห้ ห นั ก มาก เ สี ย ใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็น ทำไมต้อง เ ค รี ย ด ก ด ดั น เพราะทั้ง ถ่ า ย ล ะ ค ร ทั้ง โ ฆ ษ ณ า อีก มั น เ ค รี ย ด มาก

ทาง ด้ า น ก ร ร ชัย เ ล่ า ว่าตัวเองก็เป็น ไปปรึกษา จิ ต แ พ ท ย์ แนะนำให้มีคน ค อ ย รับฟัง ใบเฟิร์น มีไหม

ส่วนเรื่องของ แ บ ร น ด์ เ น ม เริ่มรู้จักมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบ จำเป็นต้องแอร์ เ ม ส ชา แ น ล ไหมก็ไม่จำเป็น

แอร์ เ ม ส ซื้อไหม ใบเฟิร์น ตอบเลยว่า ไม่ค่ะ อาจจะไม่ได้เข้าไปเดินดู ชั ด ๆ เลยไม่ได้อยากได้ แ ท บ ไม่ค่อยเดิน ห้ า ง เลย

ก ร ร ชัยถามถึงเรื่องความ รั ก ทำไมไม่มี แ ฟ น ใบเฟิร์นก็ตอบ “ดู ส ภ า พ หนูสิค่ะ” ไม่มีคนมา จี บ จริงๆ

และ ก ร ร ชัยได้ขอ อ ภั ย น้องพูดออกมาหมดแล้วให้คิดว่าผมได้ ยิ น แค่คนเดียว เรื่องนี้ไม่ขอออก อ า ก า ศ

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *