ษา โพสต์ภาพท่าเดียวกับ แตงโม

หลังจากที่มีภาพ ห ลุ ด ของ แตงโม นิดา บนเรือ ยื น หันหลัง แบบ โ ด น แ อ บ ถ่ า ย ทำให้ เ กิ ด การ ถ ก เ ถี ย ง กันใน โ ซ เ ชี ย ล ว่าใช่หรือไม่

ล่าสุด ด า ร า ส า ว “ษา วรรณษา ทอง วิ เ ศ ษ” โพสต์ ค ลิ ป ภาพผ่าน ติ๊ ก ต็ อ ก ของ ส า มี ใส่ชุดและจำ ล อ ง ภาพ ท่ า เดียวกับแตงโม

ว่าภาพที่ ห ลุ ด จากมือถือแซน จะใช่แตงโม ตั ว จริงไหม ษา ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ว่า เรามี เ อ ฟ ซี หลายคน ติ ด ตามอยู่ ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่ตัวเล็กๆ ไม่ได้อ้วน แต่เวลา ยื น หันหลังมันมี บ า ง มุมที่เหมือนผู้ชายได้เพราะ ก ล้ า ม เนื้อ มั น ขึ้น แต่ที่จะ สื่ อ คืออยากให้ทุกคน

เห็นว่า มั น ส า ม า ร ถ ที่จะเป็นน้องก็ได้ หรือไม่ใช่ก็ได้ ซึ่ง ก ล้ า ม เนื้อไม่ได้มีแค่ ก ร ะ เ ท ย หรือ ส า ว สอง ผู้หญิง เ นี่ ย แหละตัวดีเลย( โ ช ว์ แขน)

ภาพนี้ ส า มี เป็นคน ถ่ า ย ให้ แต่บางคนบอกรูปแตงโม มั น ไม่ใช่ ตั ด ต่อบ้าง อ ะ ไ ร บ้าง ซึ่งบางคนไม่ได้ วิ เ ค ร า ะ ห์ แต่ใช้การ วิ จ า ร ณ์

และในความคิดของษา จากภาพที่ ห ลุ ด ออกมา ผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถมี ก ล้ า ม เนื้อ พ ว ก นี้ได้ ส่วน ตั ว ษาเชื่อว่าน่าจะเป็นน้อง

แต่ถ้าใน ภ า พ เป็นษาเอง “ษาพูดจริงๆ นะ ถ้าเป็นเพื่อนษา ถ่ า ย แบบ เ นี้ ย ษาไม่เรียกว่าเพื่อนนะ ษาเรียกว่า อ ส ร พิ ษ คือ ถ่ า ย เพื่อ”

แต่ถามว่ากลัว ด ร า ม่ า ว่า หิ ว แ ส ง ไหม บางคนบอกว่า หิ ว แ ส ง เ ห ร อ เ ก า ะ กระ แ ส เ ห ร อ เราไม่ได้ หิ ว แ ส ง หรือเกาะ ก ร ะ แ ส นะ

แต่เรา ดั น มาพูดใน ข่ า ว ที่ มั น เป็นกระ แ ส ในความเป็น จ ริ ง ษาก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ อ อ ก มาพูดในเรื่องของความถูกต้อง

เพราะถ้า มั น เป็นแบบนี้ษา ส ง ส า ร ลูก เพราะว่าเด็ก ส มั ย นี้พอเขานั่งดู ข่ า ว อะไรที่ มั น ไม่ใช่ เพราะ มั น เป็นเนื้อหา ข่ า ว ที่ไม่ดี

เราต้อง อ ธิ บ า ย ให้ลูกฟัง ให้เข้าใจ แล้วลูกษาเป็นเด็ก พิ เ ศ ษ เวลาเขาจำก็จะจำ ฝั ง ใจ ษาก็ต้อง อ ธิ บ า ย ให้ มั น ถูกต้อง  ลำ บ า ก มากเลย

ษา วรรณษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *