หนิง ปณิตาลั่นไม่ใส่ซองให้แม่ ขอทำให้แตงโมเอง

สำหรับเรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง  เ อ ก ชื่อดังอย่าง แตงโม นิดา ที่ยังมี ป ร ะ เ ด็ น ให้คอย ติ ด ต า ม

และมี คำ ถ า ม มากมาย เกี่ยวกับเรื่องของ ค ดี ที่ดู เ ห มื อ น จะมี เ งื่ อ น งำ บางอย่าง

ต่อมาด้านคุณภนิดา คุณแม่ของแตงโม นั้นได้มาออกเผยถึง เรื่องที่ เ ต รี ย ม จะเรียก ค่า เ  ยี ย ว ย า 30 ล้าน

จากปอและโรเบิร์ต เพื่อนที่อยู่ใน เ รื อ คื น เ กิ ด เ ห ตุ จึง ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ใน สั ง ค ม อย่างมาก

ล่าสุด ด้านหนิง ปณิตา ที่ ทำ ห น้ า ที่ เป็น พิ ธี ก ร รายการ คุ ย แ ซ่ บ โ ช ว์ กับ พีเค และชมพู่ ได้เชิญ

ท น า ย ตั้ม และ บีม ศรัณยู มาร่วม พู ด คุ ย เกี่ยวกับ ค ดี ของแตงโม ช่วงนึงของรายการได้มีการ พู ด ถึ ง เรื่อง

การใส่ ซ อ ง ร่วม ทำ บุ ญ ในงานของสาวแตงโม ที่จะ จั ด ขึ้ น ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ ว่าจะร่วม ทำ บุ ญ กับคุณแม่หรือ เอาไปทำกันเอง

โดยด้านหนิงได้เผยว่า ตนคุยกับ ก ลุ่ ม เพื่อน ว่าวันที่ จั ด ง า น ให้แตงโมนั้น ตน เ ชื่ อว่าต้องมีคนไป เ ย อ ะ แ น่ น อ น

และในส่วนที่ใส่ ซ อ ง ทำ บุ ญ  เ งิ น จะอยู่ที่ใคร ควรจะมี ก ล่ อ งไว้ ต ร ง กลางไหม แต่ตนนั้น จะไม่ใส่ ซ อ ง ให้คุณแม่

ด้านบีมก็เผยว่า ก็ต้องอยู่ที่ เ จ้ า ภ า พ หรือคน จั ด ง า น คือใคร อาจใส่ ซ อ ง กลาง แบบที่หนิงบอก

และสุดท้าย แม่จะเป็นคนที่นำเงินไปทำบุญต่อไหม ตนก็ไม่ทราบ ส่วน ท น า ย ตั้ม จึงว่า มันต้องมี เ จ้ า ภ า พ ที่นำ เ งิ น ตรงนี้

ไป ทำ บุ ญ ต่อ ใครจะมา จั ด ก า ร ถ้า ไ ม่ ใ ช่ แม่หรือพี่ เพราะมัน เ กี่ ย ว กับ เ งิ น ซึ่งทางพีเคนั้นเห็นด้วยกับหนิง

ตนก็คิดว่า เ งิ น กอง ก ล า ง ก็ต้องเป็นแม่ที่นำไป จั ด ก า ร ต่อ เพื่อความ ส บ า ย ใ จ ของตน ตนฝากหนิงไปทำดีกว่า

แม่ของแตงโม

หนิง

ร า ย ก า ร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *