มดดำ เผย แอนนา ฮิปโป คอยหางานให้แตงโม

เมื่อคุณแม่ของ “แตงโม นิดา” อ อ ก ร า ย การ โ ห น ก ร ะ แ ส ทำคนทั้ง ป ร ะ เ ท ศ ช็ อ ก บอกใครจะ จั ด ก า ร อ ะ ไ ร ให้ บ อ ก แม่ ก่ อ น

เพราะ จ า ก นี้แม่เป็นผู้ จั ด ก า ร ม ร ด ก เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ พ อ ใ จ เพื่อนๆแตงโมจะ เ ป ลี่ ย น ที่ จั ด ง า น ศ พ มดดำ ก ล่ า ว ใน ร า ย ก า ร แ ฉ

และใน เ จ้ า ภ า พ นั้ น ก็มี “เอ ศุภชัย กับ อั้ ม พัชราภา” เพราะ ค่ า งาน ศ พ ป ร ะ ม า ณ 5 แ ส น แต่ ล่ า สุ ด เ ห มื อ น จะ ไ ม่ มี เ จ้ า ภ า พ แล้ว

ใครจะเป็น ห ม า ไป จั ด ๆ แม่ เ ข า ไ ล่ อ อ ก และได้โทร ห า แอนนา แอนนา กำ ลั ง จะ ป รึ ก ษ า พอดีเรื่อง ย้ า ย เพราะที่ จั ด ง า น เ ล็ ก ไป

แต่ ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด เรื่อง ฮิ ป โ ป ให้แม่ ปิ ด ข่ า ว ส่ ว น แอนนาก็ ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ แม่ แม่ไม่ ไ ว้ ใ จ และ ขุ ด เรื่อง ต่ า ง ๆ ขึ้ น มา

“แต่ จ ะ ไป ว่ า หิ ว แ ส ง ส ร้ า ง ค อ น เ ท น ต์ ไม่รู้ แต่เป็นคน โ พ ส ต์ คน แ ร ก ๆ ที่แตงโม ต ก น้ำ” แต่แม่บอก พ ว ก เ ดี ย ว กัน เป็น คำ ต อ บ ที่ อึ้ ง

ใครจะให้ สั ม ภ า ษ ณ์ เรื่องแตงโมต้อง ข อ แม่ ก่ อ น ม ด ดำ เ ล ย ลั่ น อ อ ก มาว่า “ฉัน ไ ม่ ใ ช่ เพื่อน แตงโมเรียก ฉั น ว่ า อี แ ม่”

ม ด ดำ จึง บ อ ก แม่ ว่ า โม ไ ม่ มี เ งิ น แอนนา ฮิ ป โ ป ช่ ว ย กัน ห า ง า น ให้ ทั้ ง นั้ น “อี พ ว ก ไม่ น่ า ไ ว้ ใ จ มั น ห า งานให้ลูกแม่”

เ งิ น ทั้ ง ห ม ด โม เ อ า ไป รั ก ษ า พ่อ ส่ ว น เรื่อง เ งิ น ป ร ะ กั น “แม่ ตื่ น ๆ ๆ ไ ม่ ใ ช่ ของแม่ แม่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์”

ส่ ว น คำ พู ด ของแม่ที่ ว่ า เ ล่ น ล ะ ค ร ได้ เ งิ น 8 แ ส น- 1 ล้ า น คือใช่ว่าจะได้ เ ล่ น เป็น พ ร ะ เ อ ก น า ง เ อ ก ได้ จ น อ า ยุ 70

แต่ ส่ ว น เรื่อง ง า น ป้า ตื อ ยัง ยื น ยั น  ใน ส่ ว น ของ เอ กับ อั้ม ยังคงจะ ดำ เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป ให้แตงโม

ภาพของ มดดำ

ภาพของ เอ

ภาพของ อั้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *