เบิร์ด ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังแซนยืนยันว่าถ่ายรูปแตงโม

แซน พร้อมด้วย ท น า ย ความ ส่ ว น ตั ว เข้ามาให้ ป า ก คำ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ที่ สภ.เมืองนนทบุรี

โดยแซนเอง ย อ ม รับว่าเป็นคน ถ่ า ย ภาพนี้ของแตงโมเอง ซึ่งการ แ ช ร์ รูปนี้ มีการ แ อ บ อ้ า ง ว่าเป็นแตงโม

เห็นผ้าลูกไม้สีข าวลายจุดสีขาวที่พันเอวไว้เพื่อปิ ดทับบ อดี้สู ท ถือเป็นภ าพชุดใหม่ของ แตงโม

ที่มีการ ป ล่ อ ย ออกมาใน โ ซ เ ชี ย ล ซึ่งชาวเน็ ตก็ต่างถ กเถีย งกันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอน เพราะไม่เหมือน

แต่แซนก็ยัง ยื น ยั น ว่าตนเป็นคน ถ่ า ย เอง และ ยื น ยั น ว่า แตงโม ฉี่ ท้ า ย เรือจริงๆ แต่ สั ง เ ก ตุ จากชุดแล้ว

จะสามารถ ฉี่ ได้จริงๆหรือไม่ และภาพนี้แซนส่งให้แค่ ตำ ร ว จ กับเพื่อนบางคน ทำไม ห ลุ ด ออกมาได้

ล่าสุด เบิร์ด แ ฟ น ห นุ่ ม ออกมา โ พ ส ต์ ภาพรวมของ ส า ว แตงโม ใส่ชุด ว่ า ย น้ำ ยื น ถ่ า ย หันหลังหลายรูป

เหมือนพี่เบิร์ดจะบอกเป็นนั ยๆไหมว่าไม่ใช่ ดูข้างหลังแตงโมสิ ทำให้ ช า ว เ น็ ต เข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น มากมาย

เบิร์ด-แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *