อีกหนึ่งคนที่ แตงโม เคารพมากๆ

ป้าแตง แม่บ้านของ แตงโม นิดา ที่เมื่อไม่กี่วันได้ออกมาแถลงข่าว เคยพูดว่าเป็น ญ า ติ กับกระติก

ที่ล่าสุด อ อ ก มาพูดว่า ไม่รู้จัก พ ว ก โม อมีนา และ แอนนา ที่รู้ จั ก มีแค่ พ ว ก แ ก๊ ง ชั้น 2

และก่อนหน้านี้ แอนนา ฮิปโป ได้ ผ ลั ด กันมา ดู แ ล แตงโมตลอด อ้อย-พวกหนู เ อ ง คือ แ ก๊ ง ชั้น 2 แตง-พวกเรา ห ม ด เลย

ก่อนหน้านี้ ที่แตงโมจะ จ า ก ไป 2 เดือน แตง-ไม่มีใครเข้ามา มีแต่ฮิปโป พอกลางคืน ไ ล ฟ์ ส ด ก็อยู่ช่วย หรือฮิปโปอยู่ก็ช่วย

ส่วนเรื่องที่แตงโมอยาก เ ป ลี่ ย น ผู้ จั ด การ จากกระติกเป็นแอนนา อันนี้ พ ว ก เราไม่รู้เรื่อง แตง-ไม่มีส่วนตรงนี้ ดู แ ล แค่คุณพ่อ

ตอนแรกเลยจะให้แค่มา ดู แ ล น้องอิสเตอร์ โมให้ อ อ ก จากที่ทำงานมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว แตงเองที่มี ข่ า ว แม่บ้าน มา ดู แ ล อิสเตอร์

และแตงเองก็เป็นคนเก็บโทรศัพท์แตงโมไว้ใน ลิ้ น ชั ก เพราะพี่แตง ดู แ ล โมมาทุกอย่าง จ น ถึงวันที่คุณพ่อไม่อยู่

อยากให้ทุกคน เ ข้ า ใจด้วย เพราะไม่ เ ค ย ออกมาพูด พี่โมเป็นทั้งพี่สาวทั้งเพื่อน ดู แ ล ดีทุกอย่างมาตลอด

หนุ่ม ก ร ร ชั ย ยังเผยอีกว่า งั้นป้าก็มี ส ถ า น ะ แค่เพื่อนแตงโม ส่วนแม่บ้านนั้นก็ไม่ได้หมายถึงคน รั บ ใ ช้ แต่เป็นคน ดู แ ล ร ะ บ บ หลังบ้านให้แตงโม

และมีอีกคนที่ไม่เคยพูดถึง คุณกิ๊ก แม่ เ ลี้ ย ง ของแตงโม แตงโม รั ก และ เ ค า ร พ มากๆ อยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่คุณพ่อยังอยู่

คุณกิ๊ก-พ่อโส

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *