ลูกสาวเท่ง โพสต์ไอจีสตอรี่ หมายถึงใคร

เรียกว่าสร้างความ ส น ใ จใ ห้กับ ช า ว เ น็ ต เป็นอย่างมาก ว่าเกิด อ ะ ไ รขึ้นกับ พ้อยท์ บนณภ และ พลอย มงกุฎเพชร

ลูกสาวทั้งสองของ ต ล ก ดั ง อย่าง เท่ง เถิดเทิง ซึ่งทั้งคู่ได้โพสต์เป็นภาพที่มี ข้ อ ค ว า ม ผ่านทางไอจีสตอรี่ ด้วย เ ว ล  า

ที่ ไ ล่ เ ลี่ ย กัน โดยทางด้านน้องพ้อยท์ ได้เผยภาพที่มี ข้ อค ว า ม ว่า หิว แ ส ง หรอ และต่อด้วยภาพที่เป็น เ ห มื อ น คำคม

ระบุว่า บางคนใช้ เ ว ล า พู ด ถึ ง คนอื่นในทาง ไ ม่ ดี ส่วนบางคนจะทำ สิ่ ง ดี ๆ ที่คน พู ด ถึ ง สั ง ค ม จะ ล่ ม จ ม

ถ้ามีคน ป ร ะ เ ภ ท แรกมากกว่า แล้ว ข ณ ะ เ ดี ย ว กันนั้นทางด้าน พลอย ลูกสาว อี ก ค น ของพ่อเท่ง ก็โพสต์ภาพผ่าน

ไ อ จี ส ต  อ รี่ เช่นเดียวกัน ที่มีข้อความว่า เป็น ค ว า ม รู้ สึ  กที่พูด ไ ม่  ไ ด้ งานนี้ ทำเอา ต่ อ ม เ ผื อ ก ของบรรดา ช า ว เ น็ ต

ต่าง ถูก ก ร ะ ตุ้ น ให้ทำงานกันอย่างหนัก ว่า สิ่ ง ที่ทั้งคู่ โ พ ส ต์ นั้นจะ ห ม า ย ถึ ง ใคร หรือเป็นแค่ ก า ร แ ช ร์

ข้ อ ค ว า ม ธ ร ร ม ด า เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเผย คำ ต อ บ ที่ แ ท้ จ ริ ง อีกที

เท่ง

พ้อยท์ กับ พลอย

โพสต์พลอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *