ปีเตอร์ เผย เรื่องครอบครัว

ห นุ่ ม ลูก ค รึ่ ง ไทย-เดนมาร์ก ที่คงความ ห ล่ อ มานานไม่เคยเปลี่ยน สำหรับ “ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล”

ที่ ล่ า สุ ด ได้มาเป็น แ ข ก รับ เ ชิ ญ Club Friday Show ได้เปิด เ ผ ย เรื่อง ร า ว ในชีวิตครั้งแรก

เ ปิ ด ใจทั้งเรื่องครอบครัว ความ รั ก ที่คนรู้ทั้งประเทศ ปีเตอร์ ห า ย ปีเตอร์มี ค น อื่ น จ น ทำให้ความ รั ก สิ้ น สุ ด ล ง

และก็งาน ห า ย แทบไม่เหลือ จ น เ กิ ด ภ า ว ะ เ ค รี ย ด ก ด ดั น เพราะไม่อยากออกมาพูด อ ะ ไ ร ที่ไม่ดีเกี่ยวกับ

ครอบครัวอีก ก ลั ว วันหนึ่งลูกจะมา ย้ อ น ดู และ แ ฟ น เ ก่ า ที่เคยบอกปีเตอร์ เ จ้ า ชู้ ให้ ก ลั บ ไปถามใหม่

พร้อม เ ผ ย ว่า จั บ ได้ว่า ถู ก สาวที่ ค บ น อ ก ใจถึง 5 คน ผิ ด สั ง เ ก ต จึง บุ ก ไปรอถึงบ้าน เพราะเป็นคน ขี้ หึ ง เองด้วย

เวลาที่เราต้อง เ ลิ ก ร า กับใคร เวลามีใครไปถามหรือ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ห ตุ ผลส่วนใหญ่เขาให้ เ ห ตุ ผลว่า เตอร์ เ จ้ า ชู้ ไหม

ถามว่าปีเตอร์ ขี้ หึ ง ไหม เคยมีถึงขั้นว่าเรา ข อ เปิด แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น เพื่อ ติ ด ตามตัว เป็นความ รั ก ที่คนรู้ทั้งประเทศ

ถือว่าเป็น ข่ า ว ที่ รุ น แ ร ง ก็ว่าได้ งาน ห า ย หมด เ ค รี ย ด มากจริงๆ แต่ ท้ า ย ที่สุดไม่อยากไปพูด อ ะ ไ ร ไม่ดีแล้วลูก ก ลั บ มาดู

ปีเตอร์ คอร์ป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *