โม อมีนา สวนกลับ ป้าแตงเงินเดือน 25,000

“นิก คุณาธิป ปิ่ น ป ร ะ ดั บ” นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม ที่ก่อนหน้านี้ได้ อ อ ก มา แ ส ด ง ตนว่า ส นิ ท มากกับ “แตงโม นิดา” ได้ อ อ ก มา แ ถ ล ง ข่ า ว

หลัง โ ด น สังคม ก ด ดั น และถูก ย ก เ ลิ ก งาน หลังจากที่ “โม อมีนา” ไปให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ใน ร า ย การ ดั ง ถึง อ ดี ต คน รั ก คนหนึ่งของแตงโม

ที่เคยทำ ร้ า ย ร่างกายพี่สาวแตงโมถึงขนาด ก ร ะ โ ด ด ถี บ ทำให้ แ ฟ น ๆ แ ห่ ถามว่าใช่ ห นุ่ ม นิก หรือเปล่า ซึ่งตัวนิกเองบอกเลยว่า

งานนี้ทำให้มี ทั ว ร์ มาลง เ ย อ ะ มาก เพราะ บ่ ง บอก ชั ด มากว่าเป็นเรา แต่นิก ยื น ยั น ว่าไม่เคยทำ ร้ า ย ร่ า ง กายและไม่ เ ค ย รู้ จั ก โม อมีนา

และงาน ไ ว้ อ า ลั ย พี่เขาก็ต้อนรับ ผ ม ผ ม ก็ ส วั ส ดี เขาก็รับ ไ ห ว้ คือพูดและ ดู แ ล ดีมากๆ และในขณะที่เพื่อน ส นิ ท แ ก๊ ง ชั้น2 มี

พี่แตง พี่อ้อย พี่แพม ซึ่งช่วงหนึ่งป้าแตงได้ เ ผ ย ว่า “พวกนั้น รู้ จั ก ตอน 2 เดือนสุด ท้ า ย ก่อนแตงโมจะ เ สี ย ชี วิ ต ว่า จ้ า ง ฮิปโปขับรถ

พาไปกอง ล ะ ค ร แค่นั้น 2 เดือน เพราะตน ดู แ ล ทุกอย่าง ตั้งแต่คุณพ่ออยู่จน เ สี ย ชี วิ ต ก็มีแต่ตนเองและเพื่อนๆ ชั้น2 ไม่ เ ค ย รู้จักพวกนั้น”

ล่าสุด 14 เม.ย.65 นิกและเพื่อนๆ อ อ ก มา แ ถ ล ง ข่ า ว โม อมีนา เ ผ ย ทางอมรินทร์ทีวี วันงาน ไ ว้ อ า ลั ย แค่ชี้นิ้วว่านั่งตรงนั้นนะ ก็พูดปกติของโม

แต่จะบอกตลอด 5 ปี ไม่เคยเห็นพวกเรา ใช่ค่ะ เพราะพวกเราไม่เคยเข้าไป วุ่ น ว า ย และโมก็ไม่ เ ค ย เ อ่ ย ชื่อใครเลยนะ

และถ้าน้องเขา ฉ ล า ด พอเขาจะไม่ อ อ ก มาพูด ส่วนป้าแตง ถ้าจำไม่ ผิ ด ป้าแตงคือแม่บ้าน คน ดู แ ล พี่แตงโม คือ พี่กระติก แอนนา

ฮิปโป พุดเดิ้ล ที่เขา ข า ย งานโดย แอนนา ฮิปโป พุดเดิ้ล เพราะพี่แตงโมมีค่าใช้ จ่ า ย ต่อเดือน ก็ยังให้ป้าแตงเดือนละ 25,000

อย่างในรูปรวมในงาน ไ ว้ อ า ลั ย อ ย่ า มา แ อ บ อ้ า ง เป็นกลุ่ม ส ต า ฟ ซึ่งพี่กระติกเป็นคนถือสมุด คิ ว อันนี้เขา เ รี ย ก คนดู แ ล แต่ป้าแตงคือแม่บ้าน

โม อมีนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *