กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

อ ธิ บ ดี ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิทยา ประกาศ เ ตื อ น ทั่วทุกจังหวัดทั้งประเทศให้ ร ะ วั ง พ า ยุ ฤดูร้อน ถ ล่ ม 16-18 เม.ย.

ฝนฟ้า ค ะ น อ ง มีลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง มีลูก เ ห็ บ ต ก บางแห่ง กทม.ก็ไม่ ร อ ด บริเวณความ ก ด อากาศสูงหรือ ม ว ล

อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศไทย จะ ป ก ค ลุ ม ประเทศไทยตอน บ น และทะเล จี น ใ ต้

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัด ป ก ค ลุ ม ประเทศไทยตอน บ น ทำให้มีอากาศ ร้ อ น ถึง ร้ อ น จั ด

จะมี พ า ยุ ฤดูร้อน เ กิ ด ขึ้น มีลักษณะของ พ า ยุ ฝ น ฟ้ า ค ะ น อ ง ลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง และมีลูก เ ห็ บ ต ก บางแห่งรวมถึงฟ้า ผ่ า

จะได้รับผล ก ร ะ ท บ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รวมถึง ก รุ ง เ ท พ มหานครและ ป ริ ม ณ ฑ ล และภาคใต้ตอน บ น จะได้รับผล ก ร ะ ท บ ใน ร ะ ย ะ ถัดไป

เ ตื อ น ให้ประชาชน ร ะ วั ง อั น ต ร า ย จาก พ า ยุ ฤดูร้อน ลม ก ร ะ โ ช ก แ ร ง และมีลูก เ ห็ บ บางพื้นที่

สำหรับเกษตรกรควรเตรียม ป้ อ ง กั น และ ร ะ วั งความ เ สี ย ห า ย ที่จะ เ กิ ด ผลทางการ เ ก ษ ต ร ไว้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *