พิธีกรสาว เปิดใจถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก

“ต้นอ้อ-ภัทธีมา โ ก มล บ ว ร กุล” พิ ธี ก ร ช่ อ ง ไทยพีบี เ อ ส ที่ ถู ก ห ล อ ก โอน เ งิ น 1 ล้ า น บ า ท

จาก แ ก๊ ง ค อ ล เ ซ็ น เตอร์ อ้ า ง เป็น ผกก.สภ.เมืองระนอง จ น ห ม ด ตัวไม่เหลือ เ งิ น สัก บ า ท

ล่าสุด วันที่ 12 เม.ย.65 ทาง ด้ า น ต้นอ้อ ภัทธีมา ได้เดินทางเข้ามาให้ ป า ก คำ เพิ่มเติม

โดย เ ห ตุ เ กิ ด เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 มีเบอร์ แ อ บ อ้ า ง เป็น ก ง ศุ ล ก า ก ร โทรมาบอกว่ามีพัสดุ ผิ ด ก ฏ ห ม า ย

ส่งไป ต่ า ง ประเทศ ได้รับ แ จ้ ง จาก สภ.เมืองระนอง ถื อ เป็นเรื่อง ใ ห ญ่ มาก ถ้าไม่ได้ทำ ผิ ด ให้ไปที่

สภ.เมืองระนอง แต่ตน อ้ า ง ว่าไม่ ส ะ ด ว ก เดินทางไป และต่อมาได้ คุ ย กับคนที่ อ้ า ง ว่าเป็น ตำ ร ว จ โดย วิ ดี โ อ ค อ ล

ยื น ยั น ว่าไม่ได้ทำ ผิ ด และเขาก็ได้ แ อ ด ไ ล น์ มา วิ ดี โ อ ค อ ล มา เปิดกล้องแค่ แ ป ป เ ดียวและ รี บ ปิ ด

แต่ด้วยความ ส ง สั ย เขาส่งบัตร ข้ า ร า ช ก า ร มาให้ดู ก็ ต ร ว จ สอบแล้วว่าเป็น ตำ ร ว จ จริงๆ แต่ก็ยัง ก ลั ว และ กั ง ว ล

จึงให้ข้อมูลไปทั้งหมด รวมถึงข้อมูล บั ญ ชี ธนาคาร เขา อ้ า ง ว่าจะอา ยั ด เ งิ น เ อ า ไว้ก่อน ถ้า บ ริ สุ ท ธิ์ เขาจะ คื น ให้

และเมื่อเขาส่ง เ ล ข บั ญ ชี มาให้ ก็เลยถามไปว่า ทำไมไม่ใช่ บั ญ ชี ของ สำ นั ก ง า น เขาก็ อ้ า ง ว่า เป็น ค ดี ลั บ

ต้นอ้อ ภัทธีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *