เอ็ม บุษราคัม เคลียร์ใจกับพ่อ หม่ำ จ๊กมก

ลูกสาว “หม่ำ จ๊ ก ม ก” ที่ได้มา ร้ อ ง เพลง “โบว์ รั ก สีดำ” ก ล า ง รายการ “โจ๊ก ตั ด โจ๊ก” เรียกได้ว่ามา เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ พ่อก็ว่าได้

เอ็มก็ ตื่ น เ ต้ น มาก เพราะการ ร้ อ ง เพลงคือความ ใ ฝ่ ฝั น เนื่องจากตอนเด็กๆชอบ ร้ อ ง เพลง

แต่พ่อก็บอกว่า เอ็ม ร้ อ ง เพลงไม่เป็น ห ร อ ก จั บ จั ง ห ว ะ ไม่ได้ ร้ อ ง ไม่ เ พ ร า ะ หรอก ทำให้ เ กิ ด ความ น้ อ ย ใจมาตลอด

แต่พอได้ ร้ อ ง ใน ร า ย การ หม่ำเองก็บอกว่า เขาก็ทำได้ดี ก ล้ า ห า ญ มากที่ เ อ า เพลงนี้มา ร้ อ ง

“ผม ผิ ด มากที่มองลูกไปแบบนั้น เขาทำได้ ดี มากๆ” ถ้ามีคะแนนอยู่ ผ ม จะให้เขา ช น ะ เลย

ทำให้ “โน๊ต เ ชิ ญ ยิ้ม” แ ซ ว ทั้งน้ำตาว่า ผ ม มอง อ า ก า ร คุณน้ำ ต า จะ ไ ห ล แต่พยายาม ก ด เ อ า ไว้

ผมอยากจะบอกว่าเวลาฟังพ่อแม่พูด อ ย่ า ดู แ ค่ ล ม ปาก มองไปถึง ห้ ว ง ลึ ก หัวใจ มองแค่ เ ป ลื อ ก นอก

ไม่รู้ ห ร อ ก ว่าความ รั ก ของพ่อแม่ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ กับหนู มั น ม ห า ศ า ล ขนาดไหน พ่อเขาแค่เต้น ก ล บ เ ก ลื่ อ น แต่ใน ใ จ น้ำ ต า ท่ ว ม

ทาง ด้ า น เอ็ม ก็ได้โพสต์ลง โ ซ เ ชี ย ล เ ผ ย ความ น้ อ ย ใจของตนเองที่มีต่อพ่อได้ ป ล ด ล็  อ ก แล้ว

เอ็มเลือกเพลงนี้เพราะพ่อ ยิ่งได้ฟัง ค อ ม เ ม น ต์ ที่พ่อพูด ก็ยิ่ง ส บ า ย ใจ เ ลื อ ด พ่อก็ต้อง แ ร ง สิ น ะ

หม่ำ จ๊ ก ม ก

เอ็ม บุ ษ ร า คั ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *