จอนนี่ อัพเดตอาการลูกสาว แม่ยาย ยังต้องใกล้ชิดหมอ

หลัง จ อ น นี่ มือ ป ร า บ ได้ ไ ล ฟ์ ส ด ใน เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัวนานเกือบ 30 นาที ว่าแม่ยายและลูกสาว ประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ ถู ก ร ถ ช น

ขณะนั่งรถยนต์ ขับตามรถ ฉุ ก เ ฉิ น เพื่อนำตัวแม่ยายและลูกสาว ไปยัง โ ร ง พ ย า บ า ล วรรพสิทธิประสงค์

ล่าสุด จอนนี่ได้ อั พ เ ด ต อาการล่าสุด ยังต้องใกล้ชิดหมอ เพราะยังอยู่ ไ อ ซี ยู-ใช้เครื่อง ช่ ว ย หายใจ และแขน หั ก

วันที่ 9 เม.ย.65 จอนนี่ได้ โ พ ส ต์ ข้อความผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก อั พ เ ด ต อาการว่า “พ่อกับแม่จะ เ ฝ้ า รอฟังอาการหนู จะนอนหน้า โ ร ง พ ย า บ า ล เฝ้า

และส่งจิต อ ฐิ ษ ฐ า น ให้หนูนะลูก รั ก ขอให้หนูพ้นขีด อั น ต ร า ย โดยเร็วนะลูกรัก น้ำตาพ่อกับแม่เป็นสาย เ ลื อ ด แล้วนะลูก

อยาก เ จ็ บ แทนหนูสุดๆแล้วนะลูกตอนนี้ เพราะ อ า ก า ร ตอนนี้ยังน่า ห่ ว ง ต้อง เ ฝ้ า ดูอาการตลอด ยังใส่สายช่วยหายใจอยู่

รอดูผลข้าง เ คี  ย ง ของสมอง ส่วนแม่ยาย ย้ายมา โ ร ง บ า ล สรรพสิทธิ์ พบ เ ลื อ ด ใน ส ม อ ง 1 เปอร์เซ็น อ า ก า ร ยังตอบรับได้

จิ ต ใจผมทั้งสองตอนนี้ แ ย่ สุดๆเเล้วครับ” ส่วนอีก โ พ ส ต์ ร ะ บุ ว่า “เราทั้งสองยังไม่ได้นอน ฟ้าสว่าง เราทั้งสองได้เอาดอกไม้ธู  ป เ ที ย น

มาบอกกล่าวสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่างๆ เพื่อขอให้ลูกสาวและแม่ยายได้ พ้ น ขีด อั น ต ร า ย โดยเร็ว ขอให้ แ ค ล้ ว ค ล า ด ปลอดภัย หาย เ จ็ บ หาย ป่ ว ย เร็วๆ

และล่าสุด ลูกสาวเริ่มลืมตาได้ รู้สึกตัว ดิ้ น ได้แล้วแต่ตนกับ ภ ร ร ย า จิ ต ใจ แ ย่ สุดๆ ขอทุกท่านส่ง จิ ต ภ า ว น า ช่วยด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *