จอนนี่มือปราบ ร้องไห้หนัก วอนขอคนช่วยเหลือ

วันที่ 8 เม.ย.65 “จ อ น นี่ มือ ป ร า บ” หรือ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ได้ ไ ล ฟ์ ส ด

ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัวนาน เ กื อ บ 30 นาที หลัง นางลำไพ สีบุระ (แม่ยาย)

และ ด.ญ.ยมลพร ศรีสมพงษ์ (ลูกสาว) ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ถู ก ร ถ ช น

จอนนี่ได้ ไ ล ฟ์ สดขณะอยู่บนรถยนต์และขับตามรถ ฉุ ก เ ฉิ น ที่วิ่งนำหน้า

เพื่อนำแม่ยายและลูกสาวส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เจ้าตัว ร้ อ ง ไ ห้ ตลอดทาง หากใครอยู่ในพื้นที่และเห็น ไ ล ฟ์ นี้ ขอความ ก รุ ณ า เปิดทางให้รถ ฉุ ก เ ฉิ นด้วย

พร้อม ข อ บ คุ ณ ชาวอุบลฯ และขอให้ ห ม อ ช่วย ดู แ ล ด้วย ได้มีเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ คอย

อำนวยความ ส ะ ด ว ก ให้ จนถึง โ ร ง พ ย า บ า ล สรรพสิทธิฯ คน เ จ็ บ ทั้ง 2 ได้ถึงมือ ห ม อ เป็นที่เรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *