สภาพอากาศวันนี้ เตือน 17 จังหวัด ฝนตกหนัก

พ ย า ก ร ณ์ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ของวันที่ 8 เม.ย.65 ก ร ม อุ ตุ ฯ เ ตื อ น

ความ ก ด อากาศ สู ง จากประเทศจีนที่ ป ก ค ลุ ม ประเทศไทยตอน บ น มีกำลัง อ่ อ น ล ง

ทำให้มีอากาศ ร้ อ น และฟ้า ห ลั ว ในตอนกลางวัน และอาจจะมีอากาศ เ ย็ น ในตอนเช้า

ภาคเหนือและภาคใต้อาจมี ฝ น ฟ้า ค ะ น อ ง ให้ประชาชน ร ะ วั ง อั น ต ร า ย จากฝนตก ส ะ ส ม

อาจทำให้ เ กิ ด น้ำ ท่ ว ม ฉั บ พ ลั น และน้ำป่า ไ ห ล ห ล า ก และมีฝุ่น ล ะ อ อ ง ขนาดเล็ก หมอก ค วั น เพิ่มขึ้น

พ ย า ก ร ณ์ อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น , ภาคกลาง มี เ ม ฆ เป็นส่วนมาก อากาศ ร้ อ น และฟ้า ห ลั ว

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ , ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง

กรุง เ ท พ ฯและ ป ริ ม ณ ฑ ล เ ม ฆ เป็นส่วนมาก มีอากาศ ร้ อ น กับมีฟ้า ห ลั ว อุ ณ ห ภู มิ ต่ำสุด 24-26 องศา เ ซ ล เ ซี ย ส

อุ ณ ห ภู มิ สูงสุด 36-38 องศา เ ซ ล เ ซี ย ส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความ เ ร็ ว 10-15 กม./ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *