เผยความจริง ใครลักสินสอด 1 ล้านบาท

ผู้ใช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก รายหนึ่งเป็นช่างภาพ โพสต์ เ ตื อ น ภั ย ไปถ่ายงาน แ ต่ ง เ งิ น สินสอด 1 ล้านบาท ห า ย

ถูกลูกค้า เ พ่ ง เ ล็ ง ใช้คำพูดไม่ดี แต่ช่างภาพและทีมออร์แกไนซ์ก็ได้เข้ามายืนยันความ บ ริ สุ ท ธิ์

ล่าสุดวันที่ 30 มี.ค.65 พ.ต.อ.เอนก จันทร์สอน รองผู้ บั ง คั บ การตำ ร ว จ ภู ธ ร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยว่าหลังจากเรียก ส อ บ ส ว น ทุกฝ่ายแล้ว หลังจากรับ สิ น ส อ ด พ่อแม่เจ้าสาวได้นำไปเก็บไว้บนห้องชั้นสอง

และสองคนที่มี กุ ญ แ จ ก็คือ เจ้าบ่าวและเจ้าสาว แต่จากที่ ต ร ว จ สอบแล้วห้องไม่มีการ งั ด แ ง ะ

และหลังจากสอบ ป า ก คำ ล่าสุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวยอมรับ ส า ร ภ า พ ว่า “เป็นคนเก็บ เ งิ น สิ น ส อ ด 1 ล้านไปเอง”

ซึ่งเป็น เ งิ น สิ น ส อ ด ที่ เ ช่ า ยื ม มาพ่อแม่ไม่รู้ แต่พ่อแม่เห็น เ งิ น หายไปก็ ต ก ใ จ จึงได้เข้า แ จ้ ง ค ว า ม

เจ้าหน้าที่ตำรวจ เ รี ย ก ตัวให้มา ส อ บ ปากคำเพิ่ม หากไม่มาจะเตรียม อ อ ก ห ม า ย เรียก และหากไม่ คื น เ งิ น ผู้ให้ เ ช่ า จะดำ เ นิ น ค ดี ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *