เผยความรักมีแค่ 2 คน พ่อ แตงโม

สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาวชื่อดัง อย่างแตงโม นิดา ที่ เ สี  ย ชี วิ ต จากการ พ ลั ด ตก เรือ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

ที่หลายคนต่างยังมีข้อ ส  ง สั ย เกี่ยวกับ ค ดี เหมือนมี เ งื อ น  งำ บางอย่าง โดยวันนี้จะพาย้อนไปดูความ สั ม พั น ธ์ ของ

แตงโม คุณพ่อโส และคุณแม่พนิดา ที่ทางด้านคุณพ่อโสเคยโพสต์ เ รื่ อ ง ร า วถึง  ครอบครัวอย่างสุด ซึ้ ง ว่า

ค ร อ บ ค รั ว ที่มีกันแค่ สองคน พ่ อ ลู ก เพราะได้ ห ย่ า กับคุณแม่ของแตงโม ตั้ ง แ ต่ แตงโม อ า ยุ เพียง 3 ขวบ

และได้พากันไปหา เ ช่ าบ้ า น อยู่กัน ส อ ง ค น แบบพ่อลูก ด้วยความที่พ่อต้องออกไป ทำ ง า น ทุกวัน

ก ลั บ บ้ า น เย็นบ้างมืดบ้าง แล้วแต่งานจะ เส ร็ จ โดยที่แตงโมนั้นต้องอยู่บ้าน ให้ได้ด้วย ตั ว เ อ ง หรือ

บ า ง ที ก็มี เ พื่ อ น บ้านมาอยู่ด้วย ค ว า ม รั ก ที่สองคนพ่อลูกมีเกินร้อย ก็ทำให้ ส า ม าร ถ ผ่าน เ ว ล า ที่ ย า ก  ลำ บ า ก เ ห ล่ า นั้นมาได้

ตนสามารถ เ ลี้ ย ง ลูกได้ดีแค่นี้ ที่ เ ห ลื อก็ ข อ พ ร จาก พ ร ะ เ จ้ า ให้ช่วยแตงโม โตมาเป็นเด็ก แ ข็ ง แ ก ร่ ง มีความ คิ ด ดี

จนในที่สุดก็ได้เป็น แตงโม ภัทรธิดา ที่หลายคนนั้นต่างรู้จัก ที่เป็นเด็กไม่เคยได้ ถั ก เ ปี ย ไป โ ร ง เ รี ย น เ ลย เพราะพ่อนั้น ถั ก ไม่เป็น จนถึงวันนี้

โพสต์พ่อโส

คุณแม่ กับ แตงโม

พ่อโส แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *