หนุ่ม กรรชัย ตอบกลางรายการ เลิกทำข่าวแตงโม ท้ายสุดจะเผยเอง

ยังคงเป็นประเด็น ที่สังคมยังไม่ยอมปล่อยสำหรับคดีของนักแสดงสาวแ ต งโ ม


ที่พลัดตกเรือ จนสร้างความสงสัยให้กับหลายๆคนว่า อาจจะมีเงื่อนงำบางอย่างที่ซ่อนไว้


เช่นเดียวกับ พิธีกรดังอย่าง หนุ่ม-ก ร ร ชั ย ทีเจ้าตัวได้ทำข่าวมากมายเกี่ยวกับสาวแตงโม


ผ่านช่องรายการอย่าง โ ห น ก ร ะ แ ส ไม่ว่าจะเป็นการคุยกับทุกคนบนเรือ


หรือจะแม่ของสาวแ ต ง โ ม ทนายความ และ แ อ นน า ทีวีพลู กับ ฮิปโป เพื่อนสนิทของแตงโม


ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการแ ฉ ที่มีม ด ดำ  และดีเจเชาเชา ทำหน้าที่เป็นพิธีกร


พร้อมถึงคดีแตงโมว่า อาจจะเป็นการทำ ร้ า ย และ มีการท ะ เ ล าะกันบนเรือหรือไม่?


ทางด้านหนุ่ม-กรรชัย ก็ได้เผยว่า ตัวเองเคยคิดที่เ ลิ กทำ ข่ า วของแ ต งโมแล้ว


แต่ท้ายสุดก็ได้ทำเกือบทุกวัน เพราะมันยังคงเป็นประเด็นอ ยู่ต ล อ ด ทุกวันเลย


ส่วนในมุมส่วนตัวแล้ว ถ้าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุจริ ง มันค่อนข้างที่จะมีเ งื่ อ นงำอยู่


เพราะทำไม แต่ละคนจะต้องปกปิดข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นก า ร ดื่ ม ไ ว น์ ที่ม า ก ก ว่ า จำ น ว นที่บอก


ทำไมต้องล บภาพ นู้นนี่นั้น ทำให้เกิดข้อสงสัยอยู่ห ล า ย อ ย่ า ง


ในส่วนตัวถ้าวิเคราะห์แล้ว ข้อที่ห นึ่ งอาจจะเป็นการทำไปเ พ ร าะซ่ อ นเ ร้ นอำพ ร า ง


เรื่องการเสียชีวิตก็เป็นไปได้ คนก็มีสิ ท ธิ์ ที่ จ ะ คิ ดแบบนี้ หรือสองอาจจะมีมุ ม มื ด ข อ งตั ว เ อ งที่ซ่อนไว้อยู่

ภาพจากรายการแฉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *