หนิง ปณิตา กับเพื่อนๆ ร่วมทำบุญไถ่โคกระบือ ส่งบุญถึงแตงโม

หลังจากมี เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุ ด เ ศ ร้ า การ จ า ก ไปของ ส า ว “แตงโม นิดา” ครบ 1 เดือน

หนิง ปณิตา ได้ โ พ ส ต์ ภาพพร้อมเพื่อนๆ ด า ร า ไปทำบุญ ไ ถ่ ชี วิ ต โ ค ก ร ะ บื อ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อ อุ ทิ ศ ผ ล บุ ญ ให้กับ แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)​ โดย เ ผ ย ภาพ ข น ลุ ก

โ ค ก ร ะ บื อ น้ำตาไหลรับรู้ถึงบุญ กุ ศ ล ที่ ส่ ง ถึง แตงโม พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า

“วันนี้ไป ป ล่ อ ย โ ค ก ร ะ บื อ 40 ตัว ให้กับสมาคมประชาคมคนตา บ อ ด แห่งประเทศไทย”

ขอบคุณ กั ล ย า ณ มิ ต ร ที่ร่วม บุ ญ ในครั้งนี้ น ะ ค ะ ก ร า บ พระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ

คน บั น เ ทิ ง แ ฟ น ค ลั บ จำนวนมากร่วม อ นุ โ ม ท น า บุญ อ า ทิ อั้ม พัชราภา, ทาทายัง

และหนิงยังได้ โ พ ส ต์ ภาพ ขณะไปทำ บุ ญ ให้แตงโม และร่วมกัน ก ร ว ด น้ำส่งบุญ กุ ศ ล

ภาพของ หนิงและเพื่อนๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *