แม๊ เขียนจดหมายอาลัย แตงโม เหมือนเป็นลาง

เมื่อวานนี้ 25/3/65 เป็นวัน ค ร บ ร อ บ 1 เ ดื อ น กับการจากไปของ นั ก แ  ส  ด ง สาว แตงโม นิดา

ที่สร้างความ เ สี ย ใ จ ให้กับเพื่อนใน ว  ง ก า ร และแฟนๆเป็นอย่างมาก โดยวันนี้ 25/3/65 ทางด้านคุณแม่ภนิดา

ได้ เ ดิ น ท า ง ไปยัง บ ริ เ ว ณ ท่าเรือพิบูล ที่เป็นจุด เ กิ ด เ ห ตุ พร้อมกับ ช่ อ ด อ ก ไ ม้ สีโปรดของลูกสาว

เพื่อนำมาไว้ อ า ลั ย พร้อมกับ จ ด ห ม า ย ที่เขียนด้วย ล า ย มื อ ของคุณแม่ เป็นการ สื่  อ ความ รู้ สึ กที่มีต่อลูกสาว แตงโม

ที่ระบุว่า ต อ น นี้ โมได้ขึ้นไปอยู่บน ส ว ร ร ค์ กับ พ ร ะ เ จ้ า แล้ว เป็นความ ป ร า ร ถ น า ที่แตงโม อยากจะ รั บ ใ ช้ พ ร ะ เ จ้ า

ตน รู้ สึ ก ใ จ ส ล า  ย ตั้งแต่วันที่รู้ ข่ า ว นี่ก็ผ่านมา 30 วันแล้ว มัน เ สี ย ใ จ มาก ที่โมจากไปเร็วขนาดนี้

เรากำลังมีความ สุ ข ด้วยกัน ทุกวันนี้ตนก็ ภ า ว น า กับ พ ร ะ เ จ้ า ทุกวัน ให้มาอยู่มาหาแม่ รักและคิดถึงมาก

ทั้งนี้ด้านคุณแม่กล่าวพร้อมกับ ส ะ อึ้ น ว่าตนยัง รั บ ไม่ได้กับการ จ า ก ไ ป ของลูกสาว เพราะมันเร็วเกินไป

ก่อนหน้านี้ที่แตงโมยังมี ชี วิ ต อยู่มักจะไป โ บ ส ถ์ เสมอ และ เ ห มื อ น พูดเป็น ล า ง ตลอดว่า

อยากจะรับใช้ พ ร ะ เ จ้ า พอหลังจากเสร็จงานของแตงโม แม่ตั้งจะไป เ ป ลี่ ย น เป็น ศ า ส น า ค ริ ส ต์ เพราะมันเป็นความ ตั้ ง ใ จ ของแตงโม

คุณแม่ของแตงโม

แม่ภนิดา

จ ด ห ม า ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *