โอเด็ต แฉไฮโซปอ ฝากถึงแม๊

จากกรณี อ ดี ต น า ง แ บ บ ดัง อย่าง โอเด็ต เฮนเรียต ที่ก่อนหน้าได้ออกมาเผยถึงเรื่องความ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ตนกับไอโซปอ ว่าเคยคบกัน

ล่าสุดด้านโอเด็ต ได้เผยถึง ไ ฮ โ ซ หนุ่มปอ ว่า ปอนั้นเป็นคนที่มี ค า ร ม ค มค า ย สามารถพูด โ น้ ม น้ า ว ให้คน เ ชื่ อได้

ในเรื่องของ เ งิ น ตนไม่รู้ว่ามีจริงไหม แต่ตอนคบกับตน ปอและครอบครัวไม่มี ช่วงก่อนที่จะทำ เ ต็ น ท์ รถมือสอง

ตอนนั้นนอยากได้ น า ฬิ ก า ป า เ ต๊ ะ มือสอง แต่ปอก็หามาให้ได้ ราคาประมาน 2-3 หมื่น แต่มาเก็บ เ งิ น กับตน

ไม่ได้เป็นผู้ชาย ส า ย เ ป ย์แบบที่คนอื่นเข้าใจ พอตนได้เห็น ข่ า ว นี้ ทำให้รู้สึก อั ด อั้ น เพราะไม่มีใครรู้จักเท่ากับที่ตนรู้จัก

ทั้งนี้ ด้านโอเด็ตได้เผยต่อว่า ตนนั้นรู้จักกับปอมาตั้งแต่เด็ก ก็ต้อง ข อ โ ท ษ ที่โพสต์ว่า ตอ… ต อน นี้ตนอยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไม่ค่อยได้ตาม ข่ า ว

แต่เห็นว่า ภ ร ร ย า ของไฮโซปอจะฟ้อง แม่ก็จะฟ้อง ที่ตนโพสต์ไป แ บ บ นั้ น ตนแค่อยากจะบอกใน มุ ม ที่ รู้ จั ก ปอมาตั้งแต่เด็ก

ที่ว่าเป็นผู้ ช า ย เ จ้ า ชู้ แต่ถ้าอยากที่จะ ฟ้ อ ง ตนก็พร้อม แล้วช่วงที่ตนคบกัน ปอเป็นคน ศ า ส น า พุ ท ธ เพราะตอน บ ว ช ตนเป็นคนถือหมอน

ก็ไม่รู้ว่า เ ว ล า ผ่านไป อาจจะเปลี่ยน ศ า ส น า ส่วนเรื่องจริงจะเป็น แ บ บ ไหน ตนไม่ ส า ม า ร ถ พูดได้

ตนไม่ได้รู้จักตอนที่เป็น แ บ บ นี้ ต อ น นี้ปอ บ ว ช อยู่ก็อยากให้ บ ว ชแบบ สั จ ธ ร ร ม ชีวิต เพราะความ จ ริ ง เป็นสิ่งที่ไม่ ตา ย

โอเด็ต

ไ ฮ โ ซ ปอ

แม๊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *